Vreugde, genieten en zin van leven

   Van je vermogen tot genieten een groeiproces maken Leren intens te
       genieten van je bestaan, en hierin de zin van je leven ervaren.
                    Over mentale ontspanning, levenskwaliteit
                                     en belevingskwaliteit.

                       Voor alle pagina's van deze site: klik op
                                     
www.levenskwaliteit.nlVreugde en genieten


Je leven zien als een groeiproces in je vermogen tot genieten en het er- varen van levensvreugde en geluk is het belangrijkste onderwerp in dit hoofdstuk.
Het gaat ook over lachen om niets, mentale ontspanning, belevingskwali- teit, en zijn in harmonie met het bestaan; alsook over innerlijke integriteit, innerlijke vrijheid, en over het ervaren van de zin van je bestaan.

 

Leven in een positieve levenskwaliteit betekent een zekere gerichtheid; openstaan voor het beleven van levensvreugde en genieten van je bestaan.
Leef  om  te  leren  steeds  meer  te  genieten,  want  alleen  in  een intens en werkelijk totaal genieten kun je de zin van je bestaan ervaren . . . . . . 

En, wanneer er in je leven geen groeiproces is in je genieten, komt dit doordat je steeds in de val zit van gefixeerde subtiele negativiteit, of een obsessieve toestand die onvrede, mentale spanning en een negatieve levenskwaliteit creëert.

Jammer genoeg  betekent het leven in dit opzicht voor de meesten onder ons eerder een afstervingsproces dan een groeiproces . . . . . . 

Probeer de realiteit en de oorzaak hiervan te ontdekken en een levensvisie van bijvoorbeeld het ideaal van slechts hard werken, veel bezitten en veel bereiken wat te relativeren en los te laten.

Besef ook de collectieve inprogrammering van de egoïstische paranoïde overlevingsmentaliteit die eraan ten grondslag ligt.

 

Ook het christelijke straf- lijdens- en schuld-denken kan je levenskwaliteit in de weg staan.
Zo lijkt de negatieve klank van het woord "genot" iets met zondigheid te maken te hebben; alsof het niet mag.
En ook bevat het de oppervlakkige suggestie van egoïsme, terwijl genieten in essentie het tegendeel is.

Werkelijk zuiver en intens genieten is egoloos.
Het is een "bewustheids-ervaring" die niets met onze persoon- lijkheid te maken heeft.
Vanuit een mentaal ontspannen positieve toestand is je onbe- vangen bewustheid in intense aanraking met iets wat je ziet, hoort, ruikt of voelt; of misschien met iets waar je geen beschrijving van kunt geven, zoals bijvoorbeeld een orgasme.

Belangrijk is ook te beseffen dat de intensiteit van je genieten niets te maken heeft met waarvan je geniet, maar met de kwaliteit van degene die geniet.

Hoe onbevangener, vrijer en positiever je levenstoestand, hoe zuiverder en intenser ook de kwaliteit van je genieten zal zijn.
 
En dat, waarvan je geniet is slechts een aanleiding . . . . . . .

Echter ook, hoe negatiever, egocentrischer, ontevredener, bozer, agressiever enz. je levenstoestand, hoe minder je vermogen tot genieten.

Je vermogen tot genieten kun je dus ook zien als een graad- meter voor je mentale toestand . . . . . . . (!)

Je leven genieten betekent je leven intens en bewust ervaren en beleven vanuit een maximaal positieve levenstoestand.

En elke dag waarin je niet genoten hebt van je bestaan in deze prachtige wonderbaarlijke wereld vol mysterie is in feite een verloren dag van je kostbare leven . . . . . . .

 

Het is prachtig veel te lachen en plezier te maken in je leven, want dit kan je helpen je bewust te worden van wat mentale ontspanning is.

Gewoon plezier "maken" heeft echter een zekere top; meer plezier dan plezier is niet mogelijk.
Dit, door de aanwezigheid van degene die het plezier "maakt"; het ego.

Daarom heeft het ook altijd een zekere bijsmaak van nep. Een zekere subtiele gewildheid en daardoor geremdheid.
Werkelijk zuivere spontaniteit ontbreekt dan.
Een zelf-suggestie van vrolijkheid, en in de diepte eigenlijk een pretentie van vrolijkheid; een act.

We moeten bijvoorbeeld vrolijk zijn, want we zijn op een feestje; er is iemand jarig. Vrolijkheid wordt nu van ons verwacht, en wie niet vrolijk is valt uit de toon. Dus iedereen "doet zijn best" zo vrolijk of lollig mogelijk te zijn.
Voor werkelijk plezier is echter geen enkel feest nodig.

Plezier "maken" is iets totaal anders dan het spontane plezier dat je met elkaar kunt beleven uit een authentiek gevoel voor humor en gedeelde authentieke levensvreugde.
Dit spontane plezier komt slechts voort uit een toestand van werkelijke mentale ontspanning.

 

Voor veel mensen is duidelijk ervaarbaar, dat lachen dezelfde mentale ontspanning kan geven als de toestand van innerlijke vriendelijkheid; mits echter dat lachen zonder reserves en werkelijk totaal is.

Probeer steeds zo veel mogelijk het neppe uit je lachen los te laten en te ontdekken wat werkelijk hartelijk lachen is.
En probeer daarin vooral te ontdekken wat er dan mentaal met je gebeurt.

Je kunt leren bewust totaal hartelijk en zuiver te lachen door te leren je barrières los te laten.
Lachen vanuit wie je werkelijk bent. Dus geen persoonlijkheid meer in je lach; weerstandloos.

Lachen kun je in bijna alle situaties; eventueel kun je inwendig lachen. Bijvoorbeeld op straat, openbaar vervoer etc.

Je kunt vanuit een begin met nep-lachen (ego-lachen) leren omschakelen op spontaan lachen; en langzamerhand leren lachen vanuit je meest totale en zuivere innerlijke vriendelijk- heid.

Leer de kunst te lachen om niets; te lachen om het zuiver lachen, om de vreugde van het lachen.
Onlogisch, maar zeer waardevol en belangrijk voor de ontwik- keling van een werkelijk mentaal ontspannen positieve levens- kwaliteit.

In dit lachen kun je ontdekken dat levensvreugde (net als geluk) geen reden nodig heeft.
Daarom mag het gerust onlogisch zijn.

Voor sommigen is dit misschien een moeilijke barrière om te nemen; want aanvankelijk lijkt het gewoon maf.
Echter, wanneer je
echt beseft dat levensvreugde je natuurlijk potentieel is, en geen reden nodig heeft, kun je alle remmen losgooien.

Wanneer je uren achtereen lacht zul je steeds diepere lagen kunnen ontdekken in het lachen dat steeds vrijer, totaler en minder ingehouden zal zijn.
En wanneer je dit vrije en totale lachen eenmaal ontdekt hebt kun je het bijna niet meer verliezen. 
(zie pag. lachen)

Je zult dan ook veel gemakkelijker kunnen komen in de toestand van mentale ontspanning, van moeiteloze innerlijke vriendelijk- heid.

Hoe totaler je "lachvermogen" hoe totaler ook je vermogen tot genieten.

 

Van je vermogen tot genieten kun je een ontdekkings- en ont- wikkelings-proces maken door ervoor te kiezen fundamenteel en definitief te gaan leven in een zo veel mogelijk ontspannen posi- tieve levenskwaliteit.

Zoals gezegd is hiervoor nodig, het ontdekken en leren loslaten van je obsessieve toestand; van werkelijk alle negativiteit, agressiviteit, overlevingsparanoya, zelfbelangrijkmaking, arro- gantie, onvrede, wils-obsessie, hebzucht, verlangen en mentale spanning.

Verder kan ook je oordelen je nog in de weg staan; wanneer je ook dat loslaat, ervaar je alles als o.k., en kom je in harmonie met het bestaan.

Om werkelijk totaal en intens te kunnen genieten is het ook belangrijk jezelf toe te staan geheel onbevangen en totaal te genieten, zonder enig vooroordeel of voorwaarde, en ongelimi- teerd.

Ook belangrijk is, jezelf toe te staan te huilen bij intense erva- ringen.
Huilen is oer-natuurlijk en er is niets mis mee;
ongeacht of je nu man bent of vrouw. De "nooit-huilende man" is slechts een leugenachtige primitieve culturele macho-ego-conditionering om niet zwak te lijken.

Leer je huilen te aanvaarden in innerlijke oprechtheid en integri- teit bij intense ervaringen van wat het ook zij.

 

In zeker opzicht doet zich bij genieten ongeveer hetzelfde voor als bij het plezier maken.
Wanneer je geniet, kun je niet nog intenser willen genieten, want dit werkt niet. Net als bij dat plezier "maken" staat je ego dan in de weg.

Je herinnering aan een meer positieve mentale toestand kan je echter wel helpen, want dit kan een mentale ontspanning teweegbrengen.

Ook jezelf toe te staan te lachen tijdens je genieten creeert een mentale ontspanning. Vooral omdat het een beetje maf lijkt (klein onbelangrijk ego) kun je dan veel plezier beleven aan je genieten; je kunt dan "genieten van je genieten" waardoor je genieten nog totaler en nog ongeremder wordt.

En wanneer je via de techniek uit het laatste hoofdstuk geleerd hebt je eigen levensenergie te ervaren en je innerlijke integriteit, kun je vanuit je innerlijke integriteit intunen op die energie waardoor je genieten tot een beleefnis van onbeschrijf- bare kwaliteit kan worden.
 

Werkelijk vrij, intens en totaal genieten is alleen mogelijk in je zuivere positieve authentieke innerlijke integriteit die niet ergens van afhankelijk is. Nóch van goedkeuring door enig ander, nóch van de goedkeuring door je eigen  ego.
Een  integriteit, waarin  je  een soort totale innerlijke onafhan- kelijkheid ervaart.

Zoals gezegd kun je deze integriteit in eerste instantie vinden via de simpele techniek uit het laatste hoofdstuk.
Er is dan innerlijke vrijheid en innerlijke onafhankelijkheid in ego- loosheid.

Echter tegelijkertijd ook een zekere kwetsbaarheid en ontvanke- lijkheid, en vanuit je niet-oordelen en innerlijke vriendelijkheid ben je in harmonie met het bestaan; en in het subtiele ook met het mysterie van het bestaan.

Probeer deze innerlijke integriteit in jezelf te vinden en haar liefst niet meer te verliezen, en haar te laten groeien en zo veel mogelijk eruit te leven. Te leven in ontspannen harmonie met dat wat is, in openheid en bevangenheid van al het positieve en subtiele in het moment.

En op den duur, of misschien al snel, zul je dan ook kunnen ont- dekken dat er een genieten bestaat dat aan vreugde voorbij is.

Uitbundige vreugde beleven aansluitend op die toestand is dan een teleurstelling; hoe raar dat op dit moment misschien ook klinkt.

Uitbundige vreugde bevat een zekere opwinding en spanning, die dan energie wegtrekt van de kwaliteit van een dergelijk vrij en vergaand mentaal ontspannen genieten.
In dit mentaal ontspannen genieten kun je een innerlijke vreugde ervaren zonder opwinding, die kan groeien en trans- formeren tot onbeschrijfbare liefde en extase en ver daaraan voorbij . . . . . . .

 

Ditalles wil natuurlijk niet zeggen dat er geen genieten kan zijn in uitbundige vreugde.
En, wanneer daar je toppunt van genieten ligt, dan is daar ook niets mis mee; er is dan echter nog iets om te ontdekken; een immense verrijking van je leven.

Maximaal genieten is echter iets wat je alleen kan overkomen wanneer je het niet verwacht. Dus niets willen of verwachten, doch er slechts voor open zijn in innerlijke bescheidenheid, positief "recht-loosheids-besef", pretentieloosheid, niet-iemand- heid, onbelangrijkmaking en ontspannen positieve toestand in je allerzuiverste innerlijke integriteit.

Op den duur zul je dan merken dat je "belevings-vermogen" rijker, en je "belevings-kwaliteit" verfijnder, zuiverder en inten- ser zullen worden.

Al het hier beschrevene begint echter bij het leren leven in een gerichtheid op een zo veel mogelijk ontspannen positieve levenskwaliteit.   (zie ook blz. 146)