Mentale ontspanning en keuzebewustheid

   Over onze bewustheid van de keuzes die we maken in ons dagelijkse
                leven die onze mentale ontspanning in de weg staan,
                                en onze keuzevrijheid hierin

                       Voor alle pagina's van deze site: klik op
                                    
www.levenskwaliteit.nlKeuzebewustheid


Hier gaat het over ons continue besef en bewustheid, dat de kwaliteit van ons leven de belangrijkste waarde in ons leven is.
Daarnaast gaat het over het in de praktijk waarnemen van de keuzes die we maken in ons leven, die de kwaliteit van ons leven bepalen.
Ook gaat het over onze doelgerichtheids-obsessie, en onze keuzevrijheid om naar eigen inzicht met onze doelstellingen om te gaan in de hectiek van ons moderne leven.

 

Alleen onze eigen waarneming en ervaring kunnen ons brengen tot het besef van de zinloosheid van een leven in de ellende van een vastgeroeste (event. subtiel) negatieve toestand.

En alleen onze eigen nauwkeurige waarneming en ervaring kun- nen ons brengen tot het besef van onze "normale" fundamen- tele onvrede en haar ontstaan uit onze "normale" obsessieve manier van leven.

En ook alleen onze eigen bewuste waarneming kan ons brengen tot het besef dat deze fundamentele obsessie en onvrede de oorzaak zijn van ons onvermogen om werkelijk vrij, onvoor- waardelijk en onbevangen te kunnen genieten van ons bestaan.

Daarom kan ook alleen onze eigen levenservaring ons brengen tot de werkelijk bewuste fundamentele en definitieve keuze voor een leven in een zo veel mogelijk ontspannen positieve levens- kwaliteit.

 

Wanneer je die keuze dan op een bepaald moment gemaakt hebt, kun je haar echter toch in de hectiek van alledag gemak- kelijk weer vergeten.

Daarom vraagt zo veel mogelijk zijn en leven in een ontspannen positieve levenstoestand om een totale gerichtheid hierop, en het werkelijk bewuste besluit tot een andere manier van leven.

En dit, vanuit het diepe besef dat dit eigenlijk het enig werkelijk belangrijke is in je leven . . . . . .

Deze manier van leven vraagt echter, en vooral in het begin om een soort continue keuzebewustheid.

 

In welke toestand kiezen we dus steeds te leven: heerlijk ontspannen, onbevangen, speels en positief, of obsessief, gespannen, gefrustreerd, negatief en agressief in onze voort- durende bezetenheid door allerlei wanen, angsten en ver- langens. (zorgen, problemen, geld, bezit, aanzien, waardering, falen, afkeuring, enz. enz.).  

Aanvankelijk lijkt dit misschien op sommige momenten een wat al te gemakkelijke vraag.
Echter wanneer we ons in een negatieve (bijvoorbeeld boze) toestand bevinden, hebben we er toch direct of indirect (en be- wust of onbewust) zelf voor gekozen in deze toestand te zijn.

We zijn bijvoorbeeld boos omdat we bestolen zijn.
Onze boosheid komt dan voort uit het gefrustreerde terug- verlangen naar onze gestolen spullen.
Onophoudelijk keren onze gedachten dan steeds weer terug naar die gestolen spullen, en waarom het zo vervelend is dat we ze kwijt zijn, enz.

Wanneer we echter onmiddellijk gekozen zouden hebben voor het loslaten van dat terug-verlangen en we in het moment de dingen aanvaard hadden zoals zij waren, zou onze obsessieve negatieve toestand nooit ontstaan zijn . . . . . . .

Aanvaarding wordt gemakkelijker, naarmate we dingen (bijvoor- beeld onze bezittingen) minder belangrijk maken.

Zeer belangrijk is echter ons onmiddellijk besef dat gebeurd nu eenmaal gebeurd is, en dat boosheid daar niets aan veranderen kan.

En nog belangrijker is dat we bovenal de waarde  beseffen van onze mentaal ontspannen positieve toestand in dat moment.

Wanneer het echter gaat om de aanvaarding van een groot on- herstelbaar verlies is hiervoor wel eerst verwerking nodig.
Verwerking, door zo veel mogelijk inzicht te krijgen in de  (diepere) oorzaak alsook besef van het definitieve van het  verlies.
Want door realisme en de dingen beter te begrijpen kunnen we ze gemakkelijker aanvaarden.

Bewustheid van ons keuzevermogen in de beschreven situatie voor dat (terug)verlangen met frustratie en boosheid, of voor aanvaarding en continuŽring van onze positieve levenskwaliteit is buitengewoon belangrijk.
Want deze bewustheid van keuzevrijheid creŽert ook het besef van onze eigen verantwoordelijkheid voor onze eigen levenskwaliteit.

 

Een volgend voorbeeld van een onbewuste keuze voor een negatieve levenskwaliteit is de keuze voor de spanningstoe- stand van het per se iets "willen" (in essentie een agressief verlangen).

Wanneer blijkt dat dat wat we willen niet mogelijk is, en dit agressieve verlangen dus gefrustreerd wordt, is er in dat mo- ment keuzevrijheid voor onvrede en boosheid, ůf voor het on- middellijk loslaten van dat agressieve verlangen, en je bewegen naar totale aanvaarding van de dingen zoals ze zijn; om dan vervolgens te kiezen voor een ontspannen půsitieve toestand, geheel vrij van frustratie, boosheid en alle negativiteit.

Dit loslaten kun je dan misschien even ervaren als een pijnlijk gevoel van overgave, maar vervolgens als een bevrijding van de verkrampte wurggreep van je eigen agressieve verlangen waar je zoveel energie in stopte.

In deze positieve ontspannen toestand waarin alles weer o.k. is, kun je nu een moeiteloze, belangeloze innerlijke vriendelijkheid toelaten, in totale weerstandsloosheid en aanvaarding van de dingen zoals zij zijn. Er is nu een totale innerlijke opgeruimd- heid; een heerlijke ontspanning, een bevrijding.

In feite kies je hier voor totale overgave van je agressieve negatieve toestand, die je in het volgende moment kunt ervaren als een overwinning van die negatieve toestand.

 

In onze hectische samenleving van haast, afspraken en doel- stellingen is het enorm belangrijk te leren op een ontspannen manier met die doelstellingen om te gaan.

Doelstellingen op langere termijn zijn meestal niet zo moeilijk in het moment van ons leven even totaal los te laten en er vervolgens op een ontspannen manier mee om te gaan.

Waar het op aankomt is onze keuze voor onbelangrijkmaking of "niet-te-belangrijkmaking".

En wanneer we ons ervan bewust zijn dat de dingen in ons leven vaak heel anders verlopen dan we aanvankelijk gedacht hadden, kunnen we onze doelstellingen wat meer de functie geven van slechts een koersbepaling in ons leven.

Wanneer die doelstelling dan toch gehaald wordt is dat natuur- lijk prima; echter wanneer zij niet gehaald wordt is dat dan ook o.k., want we waren immers niet geobsedeerd door die doel- stelling.
 

Al onze doelstellingen vragen echter wel om actief en vaak ook intensief handelen.

Dit handelen kunnen we dan doen in totale obsessie door onze doelstelling, of slechts gericht op de actie zelf, waarbij het doel in dat moment onbelangrijk is gemaakt, en dat handelen dan ook zonder mentale spanning of stress verloopt.

Dus ook wanneer het leven ons dwingt doelen te stellen hebben we toch nog de keuze om op een ontspannen manier of op een fanatieke, obsessieve of gestresste manier met onze doelstelling om te gaan.
De vraag is dan steeds weer: hoe belangrijk maken we onze doelen, en hoe belangrijk onze ontspannen positieve levens- toestand.

Fundamenteel is dus ook hier steeds weer onze keuzebewust- heid.

 

Soms, wanneer je levensomstandigheden je niet toestaan in een ontspannen positieve toestand te zijn, kun je ook nog kiezen voor een alerte neutrale toestand.

Bijvoorbeeld na een nog niet verwerkte pijnlijke ervaring die spanning in je oproept, kun je in grote alertheid geconcentreerd en neutraal gadeslaan wat er precies gebeurt met je uiterlijke en innerlijke omstandigheden.
Dit, vanuit het besef van de zinloosheid van leven in de ellende van negativiteit.


Wanneer we ons er steeds bewust van zijn dat de kwaliteit van de toestand waarin we leven veelal onze eigen keuze is, kan de kwaliteit van ons leven voor een belangrijk deel in onze eigen handen liggen.
Het is fundamenteel een kwestie van onze (keuze)-bewustheid in het moment.

Naarmate je vaker voor een ontspannen positieve levens- toestand kiest, groeit je bewustheid van keuzevrijheid alsook je verantwoordelijkheidsbesef voor de kwaliteit van je eigen leven over het geheel.

Onze keuzebewustheid is direct afhankelijk van ons realistisch besef van de waarde en de zin van leven in een ontspannen positieve levenstoestand. En zo dus ook van onze ervaring.

Een enorme hulp om tot deze ervaring te komen is de in het laatste hoofdstuk beschreven techniek om te komen tot een maximaal positieve ontspanningstoestand.

Daarnaast is heel belangrijk de ervaring dat er vanuit onze normale obsessieve spanningstoestand uit belangrijkmakerij van duizend dingen geen werkelijk moeiteloze innerlijke vriendelijk- heid en mentale ontspanning in ons kan zijn, en daarom ook geen werkelijk intens genieten van ons bestaan of gelukkig zijn.

 

De ontdekking van onze vrijheid om te kunnen kiezen voor een ontspannen positieve levenskwaliteit is iets als een overwinning; iets van zeer grote betekenis voor ons gehele verdere leven.
Voor wie het ervaren heeft betekent het in feite het begin van een nieuw leven . . . . . . .

Natuurlijk kunnen we nu nog wel "uitglijden" maar daar leren we juist van. We ervaren dan het contrast, en weten uit ervaring dat, en hoe we onszelf uit de modder kunnen trekken.
Bovendien leren we daaruit hoe en waardoor we erin terecht- gekomen zijn.

Naast de simpele techniek van blz. 146 is een zeer belangrijke hulp bij het leren leven in een ontspannen positieve levens- kwaliteit het bewust kiezen voor humor, veel lachen, leren lachen om jezelf en te leren de dingen en jezelf onbelangrijk te maken.

Het meest zinvolle in je leven is te leren de zin van je leven te ervaren . . . . . . .