Loslaten mentale spanning en stress

    Over de oorzaken van negativiteit en mentale spanning en het leren
      loslaten van spanning, obsessie en stress. Ook gaat het over een
           negatief zelfbeeld, zelf-aanvaarding, negatieve levensvisie
                  en zorgeloos en probleemloos leren leven in een
                          ontspannen positieve levenskwaliteit.

                        Voor alle pagina's van deze site: klik op
                                    
www.levenskwaliteit.nlMentale ontspanning


Dit hoofdstuk gaat over het waarnemen van de mentaal gespannen toe- stand, die ontstaat uit obsessie, onvrede en negativiteit en het leren los- laten ervan.
Daarnaast gaat het ook over de achterliggende oorzaken van negativiteit en mentale spanning, alsook over een negatief zelfbeeld, stress, en zelf- aanvaarding. (zie voor stress ook hoofdstuk 3)
Ook gaat het hier om besef van onze eigen verantwoordelijkheid, realisme, en innerlijke oprechtheid.
Dit hoofdstuk sluit direct aan bij de eenvoudige techniek voor bewuste totale ontspanning in hoofdstuk 16.

 

Om te kunnen zijn in een mentaal ontspannen positieve levens- toestand en heerlijk vrij en onbevangen te kunnen genieten van je bestaan is naast het leren loslaten van je obsessieve toe- stand natuurlijk ook heel belangrijk het leren loslaten van al  je onvrede en negativiteit.

Wie goed oplet  kan waarnemen  dat  negativiteit  een  mentale spanningstoestand  is.
Mentale spanning, veroorzaakt door onvrede uit bewuste of on- bewuste gefrustreerde verlangens.

Negativiteit kan echter ook een "vastgeroeste" mentale span- ning zijn, ontstaan uit oude negatieve ervaringen.

Onze "normale" mentale spanningen blokkeren (ervaarbaar) een belangrijk deel van onze hersen- en levensenergie, waardoor een werkelijk positieve toestand onmogelijk wordt.
Daarom is een mentaal ontspannen toestand een voorwaarde voor alle levensvreugde, genieten en geluk.

Vooral bij een sterke negativiteit is deze mentale spanning zeer duidelijk ervaarbaar; evenals bij sterke onvrede.

Omdat negativiteit (ook subtiele!) een waarneembare mentale spanning is, kunnen we vrijkomen van onze negativiteit door te leren deze spanning bewust los te laten.Mijn belangrijkste  methode  voor het leren  loslaten van men-
tale spanning is steeds te zoeken naar een toestand van     "moeiteloze en belangeloze oprechte innerlijke vriendelijkheid".

Oprechte innerlijke vriendelijkheid impliceert namelijk een men- tale ontspanning.
Door de omschakeling ontstaat een loslaten van mentale span- ningen in het hoofd en meestal als in een kettingreactie ook in andere plaatsen
in het lichaam  (zie hoofdstuk 16).

Door te leren omschakelen naar deze  toestand  van  moeiteloze innerlijke vriendelijkheid kun je je bewust worden van je "nor- male" mentaal gespannen toestand van subtiele onvrede en vaak ook innerlijke vijandigheid en agressiviteit.
Door die omschakeling naar innerlijke vriendelijkheid te leren, kun je ook leren die mentale spanning in je dagelijks leven te her- kennen en vervolgens ook bewust los te laten.

 

Voor het kiezen en toelaten van een toestand van oprechte innerlijke vriendelijkheid is het echter wel belangrijk een even- tueel negatief wereldbeeld of zelfbeeld los te laten, en de zin- loze ellende te beseffen van het zijn en leven in negativiteit.
En daarnaast is het ook belangrijk je eigen verantwoordelijkheid te willen aanvaarden voor de kwaliteit van je bestaan.

Onze (vaak subtiele) obsessie door een negatief zelfbeeld (zelf- beoordeling, ego, persoons-identificatie) is een van de grootste obstakels voor een oprechte en totale innerlijke vriendelijkheid en een mentaal ontspannen positieve levenskwaliteit.

Uit negatieve ervaringen als verlating, zware of systematische veroordeling, vernedering, of afwijzing kan gemakkelijk een negatief zelfbeeld in ons zijn ontstaan, met als gevolg zelf- veroordeling en vaak ook hardheid; zowel tegenover onszelf als tegenover anderen.

Vaak is dit negatieve zelfbeeld ook nog gekoppeld aan vijand- waan, een negatief mens- en wereldbeeld en een negatieve levensvisie (je bestaan lijkt dan zinloos).

 

Wie hiermee zit, kan daar  veel  aan  doen  door  een  diepgaand zelfonderzoek,  naar  hoe en wanneer  deze  zaken  precies  zijn ontstaan,  en door het ontwikkelen van  "ego-bewustheid" 
(zie hoofdstuk "identiteits-besef")
Ditalles om dit zelfbeeld, wereldbeeld en die negatieve levens- visie compleet met oorzaak en al te herkennen, te verwerken en bewust los te kunnen laten.

Vervolgens kunnen we deze negatieve waanwereld dan vervan- gen door een meer realistisch wereldbeeld, meer realistisch zelf- beeld en innerlijke integriteit
(zie hoofdstuk "ego-transformatie").

Het belangrijkste bij ditalles is steeds onze houding van realisme en uiterste innerlijke oprechtheid; de waarheid onder ogen dur- ven zien.
Dat, wat wÓÓr is, als allerbelangrijkste zien. Alleen zo kun je je bewust worden van de vaak diepere oorzaken van je negativiteit en mentale spanning (zie ook hoofdstuk 12).

Door het in de praktijk van je dagelijks leven precies waarnemen en onpartijdig gadeslaan van wat er met je gebeurt, vooral in interactie met anderen, kun je je al snel bewust worden van je vooroordelen en projecties van negatieve mens- en wereldbeel- den op anderen, en de daarmee verbonden negativiteit en men- tale spanning.

 

Ook totale zelfaanvaarding, jezelf toestaan fouten te maken, en geen perfecte persoonlijkheid te zijn, is een belangrijke voor- waarde om mentaal ontspannen te kunnen leven en te kunnen genieten van je bestaan.
Niemand is zonder fouten en indien nodig zijn ze meestal wel weer te herstellen.

In een positieve levenstoestand is alles o.k.; en fouten maken hoort bij het leven. Daar kunnen we uit leren. Zowel uit herstel- bare als uit onherstelbare; en gebeurd is nu eenmaal gebeurd.

Het is ook goed hierbij te beseffen: "Ik  ben  een  mens,  en  niets menselijks  is  mij  vreemd".

 

Naast een negatief zelf- mens- en wereldbeeld kan de oorzaak van onze negativiteit en mentale spanning ook nog liggen in onze ingeprogrammeerde overlevingsmentaliteit, ingeprogram- meerde negatieve levenshouding, of ingeprogrammeerde nega- tieve vooroordelen, zoals een negatieve levensvisie.

Dit kunnen zoals reeds beschreven ook zelf-ingeprogrammeerde negatieve vooroordelen en levensvisie zijn uit negatieve erva- ringen.

Echter ook gewoon verstarde oude boosheid uit verkeerd ver- werkte negatieve ervaringen kan een oorzaak van negativiteit zijn.

Of diepe teleurstelling; een (eventueel onbewust) gefrustreerd terugverlangen naar iets wat een illusie is gebleken, of verloren is, of wat niet zo gegaan is als je vindt dat het had moeten gaan.

Door diepe bezinning, en deze of soortgelijke oorzaken te vinden en te toetsen aan de realiteit kunnen we hen verwerken, aan- vaarden en loslaten.

Dit schept de ruimte voor positiviteit, innerlijke vriendelijkheid en mentale ontspanning. En hieruit ontstaat weer ons vermogen tot openheid en ontvankelijkheid, en heerlijk en onbevangen te kun- nen genieten van al het positieve in ons bestaan.

Echter bewustheid van subtiele negativiteit en mentale spanning vraagt vooral aanvankelijk om werkelijk grote oplettendheid.
Herinnering aan de toestand van moeiteloze totale en oprechte innerlijke vriendelijkheid brengt echter ook hier helderheid, ont- spanning en een positieve levenstoestand.

 

Zoals aanvankelijk reeds uitgelegd is het meest fundamentele obstakel om te kunnen zijn in een mentaal ontspannen positieve levenstoestand onze (normale) fundamenteel obsessieve toe- stand die voor velen ook de belangrijkste oorzaak is van stress en (over) spanning.

Belangrijk is daarom het in het moment leren herkennen en los- laten van die obsessieve toestand.
Het in het moment herkennen en loslaten van al onze zo belang- rijk gemaakte wanen, angsten en verlangens, die net als onze onverwerkte negatieve ervaringen (onbewuste) mentale span- ning, stress, onvrede of negativiteit in ons veroorzaken.

Het gaat om een direct in het moment waarnemen, of "jezelf betrappen" op je voortdurende obsessie van wat je wilt doen, hebben of zijn, je oordeel hoe de dingen zijn, of zouden moeten zijn, hechting aan je bezittingen, je overtuigingen, je verlangen naar bezit, macht, aanzien of waardering, of je angst voor verlies, afkeuring, falen, allerlei onheil, enz.

Deze obsessieve toestand met bijbehorende (event. subtiele) spanning en stress kun je in het moment waarnemen en leren totaal  los te laten.

Los te laten, doormiddel van onbelangrijkmaking.
In totale aanvaarding van de dingen zoals die in dit moment zijn even geheel de boel de boel laten, en kiezen voor een zorgeloze en probleemloze toestand, en alle belangrijkmakerij even vergeten. 
En tegelijk met wat diepe uitademingen nu je aandacht alleen nog richten op het ervaren van je mentale ontspannenheid en al het mooie, subtiele, reŰle en positieve in dat moment.

Ditalles is gemakkelijk te leren met behulp van de bewuste ont- spanningstechniek van blz. 146. enz. (hoofdstuk 16).

Bedenk steeds dat een mens alleen in een totaal onbevangen positieve toestand, en in totale mentale ontspannenheid werke- lijk totaal en intens kan genieten, en momenten van levens- vreugde, geluk en de zin van zijn bestaan kan ervaren.

En alleen dit besef kan je ertoe brengen jezelf te bevrijden van de grauwsluier van je obsessie, stress, onvrede, negativiteit en geblokkeerde levensenergie.

 

Stress, spanning of onvrede uit onze directe situatie of levens- omstandigheden is over het algemeen niet zo moeilijk bewust los te laten wanneer we ons bewust zijn van de oorzaak.

Wanneer het echter gaat om zeer nare of schadelijke omstan- digheden, of overleven, of gebrek aan elementaire levensbe- hoeften etc. is ontspanning uit loslating of aanvaarding soms niet verstandig.
En in dat soort situaties kan het leven ons soms min of meer dwingen om bepaalde dingen even "belangrijk" te maken of in extreme omstandigheden zelfs voorrang te verlenen aan een (zo veel mogelijk bewuste) ("overlevings") "strijd" of actie.

Tijdens of na zo'n "strijd" kunnen we dan uit het besef van de ellende van obsessie,  stress of negativiteit waar mogelijk mo- menten inlassen van bezinning, ontspanning en een positieve levenstoestand, en zo het contrast ervaren, en bij een volgende keer wat meer handelen vanuit een neutrale, of zelfs positieve alertheid.

 

Bij mentale spanning uit stressige omstandigheden of mentale arbeid helpt omgevingsverandering, afleiding en de beschreven onbelangrijkmakings-techniek bij het bewust loslaten van deze spanning en terug te keren naar een toestand van totale inner- lijke vriendelijkheid en positieve levenskwaliteit.

Belangrijk voor je keuze voor een mentaal ontspannen toestand is dan echter wel je besef in dat moment van de waarde van een on- bevangen mentaal ontspannen positieve toestand . . . . . . .
 

Kinderen kunnen veelal genieten (een zeker geluk ervaren) door een mentale ontspanning uit afleiding, sensatie of zelfs enter- tainment. Door hun aandacht totaal te richten op iets onge- woons, opwindends of zelfs spannends, kunnen zij vaak gemak- kelijk alles loslaten wat hen bedrukt.

Ook voor "volwassenen" kan een zekere afleiding door om- gevingsverandering, vakantie, doelloos lopen of fietsen in de natuur, of intu´tief dansen, ontspannende muziek etc. een belangrijke hulp zijn bij het leren loslaten van mentale span- ningen en negativiteit.
Dit zijn gunstige omstandigheden om te leren zijn in een ont- spannen positieve levenskwaliteit.

Entertainment, film of tv als ontspanning helpen meestal niet echt. Zij kunnen door afleiding in dat moment weliswaar wel wat ontspannend werken - want door de afleiding kunnen we onze (onbewuste) frustraties dan even vergeten - echter er ver- andert niets aan de oorzaak van die frustraties. Bovendien creeren zij tegelijkertijd ook weer andere (nieuwe) spanningen.

Daarnaast kunnen film en tv door hun afleiding en sociale ver- bondenheids-suggestiviteit een verslavend effect hebben.
Natuur- of lachfilms kunnen soms tamelijk harmloos zijn wanneer ze geen negatieve indrukken achterlaten.

 

Druggebruik voor mentale ontspanning lijkt mij geen goede op- lossing, anders misschien dan bij zeer acute omstandigheden. Ontspanningsdrugs zijn symptoombestrijders; zij kunnen niets doen aan de fundamentele oorzaak van onze stress, onvrede of ellende.

Zij brengen ons geforceerd door verdoving in een "onnatuurlijk"- ontspannen, onwerkelijke, halucinaire of suffe toestand en kun- nen ons bovendien onnodig afhankelijk van het middel maken.

Zij kunnen je niet brengen tot een heldere en bewuste, en werkelijk totaal ontspannen positieve toestand.

De beste weg is steeds te zoeken naar de precieze en diepere oorzaak van onze ellende en zo veel mogelijk te kiezen voor een positieve levenskwaliteit en de meest totale, moeiteloze en oprechte innerlijke vriendelijkheid en de meest totale mentale ontspannenheid.
Want alleen door het loslaten van al onze spanningen en nega- tiviteit, dus in totale positiviteit, kunnen we de totale kwaliteit van onze  levensenergie en onze meest positieve levenskwaliteit ervaren.

De snelste en meest directe manier om te leren zijn in een totaal ontspannen positieve toestand is de techniek van  blz. 146 enz.