Spirituele groei, of groei in "zijns-kwaliteit"

     De enige spirituele groei die voor een mens mogelijk is. Elke andere
    spirituele goei kan niet meer zijn dan de groei van een spiritueel ego.

                        Voor alle pagina's van deze site  klik op
                                     
www.levenskwaliteit.nl
Tot slot

Een nabeschouwing op het script en de schrijver, iets over "verlichting", groei in kwaliteit van "zijn", en nog enige aanbevelingen en tips voor de lezer.
 

Alleen uit bewustheid, inzicht en je eigen levenservaring kun je komen tot het realistisch besef dat de kwaliteit van je bestaan van moment tot moment het allerbelangrijkste in je leven is.

Dit besef kan je brengen tot een (mentale) ontspanningsgericht- heid en keuzebewustheid in je leven.
Hoe belangrijk maak je je doelen en hoe belangrijk je "zijn" in een vrije onafhankelijke positieve levenstoestand.

Wanneer er voldoende realiteitsbesef aanwezig is, behoeft voor de meeste mensen het leren leven in een ontspannen positieve levenskwaliteit geen langdurig proces te zijn.

Besef echter ook dat het hier om een groeiproces gaat, en om een blijvende gerichtheid in je leven; want wanneer je deze gerichtheid verliest kun je (vooral in het begin) gemakkelijk weer terugvallen in je oude egocentrische conditionering.

En probeer ook te beseffen, dat hoewel je fundamentele ge- richtheid op innerlijke integriteit in een ontpannen positieve levenskwaliteit in eerste instantie je eigen verantwoordelijk- heid is, alles wat je daarbovenop nog gegeven wordt een onverdiend geschenk is, waar je geen "recht" op kunt hebben.

Vroeg of laat zal iedereen kunnen ervaren hoe een grove verwachtingsmentaliteit  alles  verpest.

 

Voor een belangrijk gedeelte bestrijkt het hier geschrevene een gebied dat tot op heden geclaimd werd door religie.

Geclaimd, maar vaak ook enorm vertroebeld of verminkt in woor- den, begrippen en duizend andere dwaalwegen.
Wat ik hier beschreven heb is de meest directe weg naar de hoogst mogelijke kwaliteit van "zijn" voor iedere mens; geheel los en vrij van elke religie of filosofie.
 

Steeds  vaker  wordt  mij  ook  de  vraag  gesteld  of ik mis- schien de toestand van "verlichting" bereikt heb.

"Verlichting" is in mijn ogen echter een schadelijk en daarom fout woord. En met betrekking tot de toestand die ik noemde ultieme "levenskwaliteit" is het begrip "verlichting" slechts banaal  en ook misleidend.

Het bevatte oorspronkelijk misschien een poging iets onzeg- baars te zeggen, maar het heeft ook iets wat voor ons denken een mysterie is, gedegradeerd tot een begrip; tot het cathego- riseerbare.

Daarom is de vraag naar iemands verlichting een volkomen zinloze vraag.
 

Besef echter ook dat het alleen een ego kan zijn dat verlicht wil worden.
En daarom betekent leven in verlangen naar dit ideaal continu leven in doelgerichtheid en subtiele onvrede; je bent dan immers niet wat je zijn wilt . . . . .

Wanneer ik echter de term: "ultieme levenskwaliteit" gebruik, dan geeft dat slechts het einde aan van een groeiproces in kwaliteit van "zijn".

In een groeiproces ga je niet ergens naar toe; je hebt geen doel, het groeien overkomt je.
En pas wanneer je na verloop van tijd omkijkt kun je je reali- seren dat de kwaliteit van je "zijn" gegroeid is; dat de kwaliteit van je "zijn" getransformeerd is.

In het groeien heb je geen doel; je kiest slechts uit realiteits- besef in het moment voor een zo veel mogelijk ontspannen posi- tieve toestand; of misschien voor een meditatieve toestand, of in een meditatieve toestand voor je meest totale openheid en ontvankelijkheid voor het mysterie dat aan alles voorbij is. 

Echter al dit, zonder dat er "iemand" is die iets wil, of een doel heeft.

Omdat verlichting een (vele)levensdoel is om "bereikt" te wor- den raad ik iedereen aan dit woord "verlichting" voor eeuwig en altijd uit zijn of haar vocabulaire te schrappen, zoals ik dat zelf al lang geleden ook gedaan heb.

Dit zou je kunnen bevrijden van een mentale spanning waar je je misschien niet bewust van bent.
En daarnaast confronteert het je ook met je continue verant- woordelijkheid voor de kwaliteit van je leven  nu . . . . . . .

 

Terugkomend op die vraag naar mijn al of niet verlicht zijn, is het ook belangrijk te begrijpen dat deze vraag voor velen eigen- lijk een authoriteits-vraag is.

Van jongs af aan hebben we geleerd dingen aan te nemen op grond van authoriteit.

Echter de weg naar je hoogste kwaliteit van zijn kun je alleen gaan op basis van je eigen inzicht en ervaring.

En wanneer iemand je daarbij kan voorzien van enige goede tips,  die aansuiten bij je eigen levenservaring en inzicht, zijn die misschien de moeite waard.

 

Wat ik hier ook nog zou willen vragen is, creŽer rond mij geen cult of sekte; want kiezen voor maximale innerlijke levens- kwaliteit heeft niets te maken met enige leer, filosofie, geloof of gezindte, maar zoals gezegd alleen met inzicht uit eigen ervaring en waarneming.

Onze innerlijke levenskwaliteit is fundamenteel een zuiver indivi- duele zaak.

Zoek ook nooit in de schrijver of enig ander idool een voorbeeld; dit creŽert slechts nieuwe ego-fragmenten en kan de ontwik- keling van je eigen innerlijke vrijheid enorm in de weg staan.
Leef steeds vanuit je eigen unieke zuivere individualiteit met zo min mogelijk zelfbeeld.
En ga voorbeeldloos je eigen weg, want slechts de kwaliteit van je eigen "zijn"  is het enige wat werkelijk belangrijk voor je is.

En wanneer je misschien bij of na het lezen van dit script iets overkomt wat je niet in woorden kunt vatten, besef dan dat dat in eerste instantie te maken heeft met jouw openheid en de zuiverheid van jouw integriteit in dat moment.

 

Tot slot zou ik ook nog willen vragen: verkondig beter geen "waarheden" uit dit script die je tot je geloof gemaakt hebt.

Wanneer je met anderen spreekt over deze onderwerpen, spreek dan alleen over datgene wat je eigen ervaring is, of je eigen inzicht, zoals ik dat in dit script zelf ook gedaan heb.
Je spreek dan  vanuit je meest reŽle en integere (zij het ge- rationaliseerde) waarheid.

En spreek ook alleen dan, wanneer je het gevoel hebt dat de ander er open voor is en het zou kunnen begrijpen.

Geloof creŽert slechts misverstanden, verdeeldheid, spanning en strijd.

 

Wanneer je het gevoel hebt dat iemand verder geinteresseerd is dan jouw ervarings- en inzichtsgebied reikt, kun je beter dit script uitlenen.

Ook voor mijzelf is het moeilijk al dit in woorden te vatten. En bovendien, wat ik eigenlijk in woorden poog te zeggen is niet in woorden te vatten; ik kan er slechts omheen, doorheen of naar toe praten.

Het is dus belangrijk te beseffen, dat alleen jouw eigen ervaring en het inzicht dat daaruit voortkomt jouw waarheid is; en niet je geloof.
Je beleving van je innerlijke integriteit en positieve levens- kwaliteit bevat ook de krŗcht van de waarheid; echter alleen voor diegene die daar open voor is.

Dit geeft ook een belangrijke, reŽle en waardevolle functie aan je bestaan, waar je niets voor hoeft te doen.
Ook wanneer je ervaringsgebied niet veel verder gaat dan het eerste hoofdstuk van dit script.

 

Blijf echter alert op een uiterlijk "integriteits-ego", of een uiter- lijk "positieve levenskwaliteits"-ego want dat maakt je onnodig manipuleerbaar en kwetsbaar door anderen.

Alleen je reŽle innerlijke integriteit heeft realiteitswaarde; zowel voor "jezelf" als voor wie daar open voor is.

En wanneer het (vooral aanvankelijk) gaat om een rationele ego-zingeving aan je leven kan het praktisch uitdragen van deze innerlijke levenswijze een subtiel eigen-(ego)waarde gevoel op- leveren; immers, je "doet" iets positief-creatiefs, dat van blij- vende waarde is.
En naarmate je integriteit groeit lost dat ego-waarde-gevoel dan langzamerhand op in de compassie die je ervaart voor anderen die je ziet tobben.

En wanneer iemand dan uit dankbaarheid voor zijn of haar eigen ontwikkeling, ervaringen, of de compassie die daaruit voortkomt zich geroepen voelt anderen te helpen, dan is dit een volkomen natuurlijk gevolg.

 

Hoewel je innerlijke levenskwaliteit een puur individuele zaak is, kun je ook wel contact zoeken met anderen die voor dezelfde innerlijke levenswijze gekozen hebben en in open gesprekken of therapiŽn elkaar helpen bij het vinden en/of wegnemen van obstakels in individuele ontwikkeling.

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot anderen die ook voor deze innerlijke levenswijze gekozen hebben, kan wederzijds een steun vormen voor elkaars ontwikkeling.

En je kunt vriendschappen opdoen en via vrienden andere vrien- den ontmoeten, zoals dat altijd in de samenleving gaat.

Besef echter ook dat in relatie tot anderen niemand hoger of lager kan zijn. Alleen een ego kan meer of minder waard zijn. En een ego-trip maken van je ontspannen positieve levenskwaliteit of meditatieve toestand of ervaring is voor jezelf een demon- stratie van het tegendeel.

 

Een goed idee is het, je positieve ervaringen te beschrijven of noteren, zodat je ze later in een negatieve of minder positieve toestand niet meer zult kunnen ontkennen of wegrationaliseren.

Ook heeft het zin je eigen inzichten en ontwikkelingsproblemen te noteren, om er later in alle helderheid op terug te kunnen zien.
Dit kan je bewust maken van je bewustheidsgroei.

 

 

 

Vragen of opmerkingen over dit script die betrekking hebben op je eigen ontwikkeling of ervaringen kun je e-mailen naar:

 

o.hilrich@levenskwaliteit.nl