o

  !

  -                Ego loslaten en ego-transformatie

          Over keuze, bewustwording en onbelangrijkmaking van ons ego,
    en over innerlijke individualiteit, innerlijke integriteit en ego loslaten.
    Ook gaat het over een transformatieproces van onze innerlijke indivi-
        dualiteit naar  "niet-iemandheid". Echter daarnaast ook over de
                     natuurlijkheid van onze sociale identiteit
 
       (zie voor je authentieke identiteit ook Hst. 4 Identiteitsbesef)


                       Voor alle pagina's van deze site: klik op
                                    
www.levenskwaliteit.nl      

Ego-transformatie


Hier wordt het transformatie-proces uit hoofdstuk 9 en 10  bezien op het gebied van het ego.
Het gaat over de bewuste ontwikkeling van een onbelangrijk zelfbeeld, over innelijke oprechtheid, en over de ontwikkeling van een innerlijke individuali- teit.
Vervolgens gaat het over onze integriteit, en over een transformatieproces van onze innerlijke individualiteit naar de essentie van ons menszijn.
Daarnaast gaat het hier ook over een rationele ego-zingeving, het loslaten van ons ego, en over ons ego in relatie met de samenleving.

 

Hoewel ons ego niet onze werkelijke, zuivere en onafhankelijke identiteit is, is zij in ons leven wel onze communicatieve en sociale "identiteit".

Een identiteit in woorden, die we nodig hebben voor comunicatie met anderen, om sociaal te kunnen functioneren.

In hoeverre we ons met dat ego identificeren, en voor welk soort ego we kiezen hangt echter van onszelf af . . . . .

 

Een zo veel mogelijk "realistisch" en onbelangrijk ego is van bui- tenaf minder kwetsbaar, en minder pijnlijk bij afkeuring dan een onrealistisch opgeblazen ego, en ook kun je er gemakkelijker uit omschakelen naar een mentaal ontspannen positieve toestand.

Daarom is het belangrijk langzamerhand een pretentieloos ego te ontwikkelen dat zichzelf gemakkelijk kan goedkeuren om zo ont- spannen mogelijk te kunnen leven.

Een pretentieloos onbelangrijk ego, misschien zelfs een beetje maf (leer te lachen om jezelf), geeft ruimte voor de mentaal ontspannen toestand van innerlijke vriendelijkheid, en voor zo veel mogelijk genieten van je bestaan.

Ik bedoel hier echter niet een per definitie vriendelijk ego, maar een pretentieloos ego en gebaseerd op een zeker realisme.
Een persoonlijkheid die zichzelf toestaat fouten te maken, of niets waard of belachelijk te zijn; of heerlijk dom, uit het diepe besef uiteindelijk niets te weten en niet "iemand" te zijn.
Daarmee voel je je een stuk lichter.

Pas alleen op dat je het ook weer niet gaat gebruiken om te provoceren, want dat levert nieuwe problemen op.

Maak het steeds zo veel mogelijk onbelangrijk, des te gemakke- lijker is het te vergeten of ook bewust los te laten.

 

Het is ook niet alleen onze identificatie met een ego die onze levenskwaliteit verpest, maar vooral ook onze identificatie- sterkte; de mate van innerlijke belangrijkmaking van onszelf en alles wat daarmee verbonden is.

Zoals gezegd is het vanuit een onbelangrijk, subtiel ego-tje veel gemakkelijker om in een ontspannen positieve, of meditatieve toestand te komen.

 

Omdat we over het algemeen slechts geloven wat we graag willen geloven, vraagt de ontwikkeling van een meer realistisch ego ook om een innerlijke oprechtheid; oprechtheid naar "jezelf".

Liegen tegen jezelf betekent je aan irreele ideeen of zelfbeelden vastklampen, en je ego-fragmentatie versterken.

Ga daarom voor jezelf de waarheid nooit uit de weg; anders betekent dit onrealistisch en ziekelijk leven in een zekere lafheid.

Wanneer de situatie dat vraagt zul je echter naar buiten toe deze oprechtheid soms moeten loslaten en soms zelfs moeten liegen als dat nodig is. Uiterlijke oprechtheid en integriteit maken ons immers fysiek kwetsbaar in een cultuur van overlevings- mentaliteit en egocentrisme.

Innerlijke oprechtheid betekent je gemaakte "fouten" durven inzien en voor jezelf toe te geven; consekwenties aanvaarden en ook koers durven veranderen in je leven.

Het leidt ook tot zoeken naar je eigen individuele realistische waarheden uit eigen ervaring en inzicht, en zo naar een "realistisch" ego- mens- en wereld-beeld.
Hierin zijn zowel de aspecten opgenomen die je kunt zien als negatief, als die die je kunt zien als positief; zonder echter een van beide belangrijk te maken.

Ditalles zou je kunnen noemen: "een bewuste ego-transfor- matie".

 

Regelmatige meditatie, innerlijke oprechtheid en een onbelangrijk realistisch ego kunnen je langzamerhand brengen tot je  "inner- lijke individualiteit".

Een onbelangrijk, onverdeeld, en onveranderlijk "ik", in wissel- werking met je innerlijke integriteit.

"Jezelf" zijn, waarbij je je zo min mogelijk, of niet identificeert met enig zelfbeeld, of zelf-beoordeling (onbelangrijk).

Ik noem dit innerlijke individualiteit, omdat ik hier niet een integere ego-act naar buiten toe bedoel.

 

Door zo veel mogelijk meditatief te leven groeit de integriteit van je individualiteit en vermindert de belangrijkheid ervan.
En wanneer je integriteit langzaamaan zuiverder wordt zul je die net als je innerlijke vriendelijkheid op den duur  gaan ervaren als een kwaliteit van je hart.

Door zo veel mogelijk vanuit je bewustheid en je allerzuiverste innerlijke integriteit te leven transformeert je (ego-)individuali- teit langzaamaan en ongemerkt naar "niet-iemandheid". 

Er ontstaat een steeds meer integere individualiteit die steeds meer kan lachen om elke andere persoonsidentificatie.
Om de mechanismen van wanen, angsten en verlangens, en om programmering en conditionering. Lachen vanuit de bewustheid niet "iemand" te zijn.

Individualiteit lost zo langzaamaan op in "niet-iemandheid".

Deze spontane individualiteits-transformatie ontstaat zowel uit integriteits-groei, als ook uit bewustheids-groei, ervaring van levensenergie en groei van mysteriebesef; echter ook uit besef van de oorzaken van lijden en onvrede, uit eigen waarneming.

Daarnaast ontstaat deze individualiteits-transformatie ook uit besef van het onverklaarbare geschenk en het wonder van je bewustheid, en uit besef van het geschenk vrij te kunnen zijn van obsessies, en onbevangen te kunnen genieten van je bestaan . . . . .

 

Zoals reeds gezegd ontstaat uit leven vanuit je allerzuiverste innerlijke integriteit langzaamaan ook een zekere gevoeligheid voor subtiele energiŽn.
Vaak ook in samenhang met een zeker moment, plaats, omstan- digheid, gebeurtenis, of ander mens enz.

Je kunt zulke plaatsen, omstandigheden, mensen enz. dan be- wust gaan opzoeken, wanneer je je daartoe aangetrokken voelt. 
Blijf dan echter wel alert op een subtiele verwachtingsmentali- teit (ego) die je integriteit en al wat daarmee samenhangt kan blokkeren.

Laat mysterie-besef, onverdienbaarheids-besef en de innerlijke bescheidenheid die daaruit voortkomt dan je leiddraad zijn. Want in subtiele verlangens kan ons ego ook subtiele vormen aan- nemen en onze onbevangen allerzuiverste integriteit ongemerkt in de weg staan.

 

Bewust waarnemen van wat onze ego-waan is en doet, kan daarom ook de vraag oproepen: kan er niet een subtiel onbe- wust ego zijn in de integriteit van mijn bewust "zijn" in innerlijke stilte?

Het antwoord kan slechts gevonden worden in het steeds nau- keuriger waarnemen en in het blijven zoeken naar je allerzuiver- ste innerlijke integriteit, waarachtigheid en "niet-iemandheid".

Deze "zoeker" is dan aanvankelijk wel weer een subtiel ego (individualiteit), maar die kan komen en gaan.

Op den duur zul je ontdekken dat dat wat waarneemt groeit, en dat de zoeker steeds meer verdwijnt.
En dat wat waarneemt herkent op den duur elke identificatie.

 

Belangrijk is echter wel te begrijpen, dat ons ("realistisch") ego een natuurlijk sociaal- psychisch fenomeen is.
Geef daarom dat zo veel mogelijk onbelangrijk gemaakte ego wel datgene, wat het fundamenteel minimaal nodig heeft.

Denk hierbij aan je omstandigheden van een zekere veiligheid, waardering en sociale verbondenheid.
Een zekere balans vinden in je menselijke contacten, en zo veel mogelijk innerlijk vrij blijven van hun obsessies.

Hierdoor zul je ook op de momenten waarin je in je (event. subtiele) ego bent zo min mogelijk in negativiteit of spanningen komen; want anders wordt het weer moeilijker om in een ont- spannen positieve toestand te komen.

Langdurig gebrek aan waardering en of menselijke verbondenheid (vaak ook uit het egocentrisme van anderen) heeft bij velen geleid tot burnout en hierdoor tot een gespannen negatieve levenstoestand.

Naarmate je meditatieve kwaliteit meer deel van je leven wordt zal echter je verlangen naar deze zeer natuurlijke menselijke basis-behoeften wel steeds minder worden.

Leer ontdekken wat in jouw specifieke levenssituatie en ontwik- keling nodig is om gemakkelijk te kunnen komen in een medita- tieve en/of ontspannen positieve levenskwaliteit en in innerlijke en uiterlijke harmonie te blijven met de samenleving.

 

Min of meer het zelfde geldt voor een rationele zingeving in je leven (ego-zingeving).
Zorg ervoor, dat je leven op jouw manier in de ruimste zin van het woord positief-creatief is.

Positief-creatief voor anderen, voor de samenleving, de mens- heid, of voor de natuur waar we allemaal deel van zijn.
Alles is deel van ťťn en hetzelfde mysterie.

Denk hierbij vooral ook aan zelfaanvaarding en zelf- goed- keuring; goedkeuring door anderen is dan niet zo nodig.

Door positief-creatief te leven zul je meer in harmonie komen met de andere mens, de samenleving, de natuur en het gehele bestaan.
Het kan ook helpen bij het loslaten van een egocentrische en/of egoÔstische levenshouding.

 

Met betrekking tot leven in een ontspannen positieve levens- kwaliteit en innerlijke vriendelijkheid is leven vanuit je innerlijke individualiteit iets geheel anders dan leven vanuit een per defi- nitie "positief ego"  (i.v.m. het populaire "positief denken").

Een per definitie positief ego kent geen innerlijke oprechtheid; geen realisme; en is daarom ook ver van enige integriteit.

Het positieve ego moet zich echter ook belangrijk maken, anders heeft het weinig of geen effect.

Hierdoor kan zulk een ego extra pijn en negativiteit creŽren bij bijvoorbeeld belediging, of andere negatieve ervaringen.
Er is dan in zo'n moment een gefrustreerd terug-verlangen naar je positieve zelf- mens- of wereldbeeld, dat door de realiteit van het bestaan werd afgestraft.

Door echter te kiezen voor zo veel mogelijk te leven vanuit je innerlijke individualiteit of meditatieve toestand is het veel ge- makkelijker om te komen tot aanvaarding van de dingen zoals zij zijn, en terug te komen of te blijven in een ontspannen positieve levenstoestand.

 

Een meer realistisch ego uit realiteitsbesef creŽert op den duur ook een realistischer mens- en wereld-beeld.
En daarnaast creŽert het ook wat meer mildheid en begrip voor het ego van anderen.

En wanneer je dan  bijvoorbeeld verwikkeld raakt in een discus- sie, "discussieŽer" je  ook niet meer zo om je gelijk (je ego), maar om de dingen breder of dieper te begrijpen of in te zien vanuit je innerlijk oprechte individualiteit.
Je zult dan visies, standpunten  en  het  ego  van  anderen  ook beter kunnen begrijpen.

Ego-herkenning  van onszelf  en van anderen, en het besef dat de ander wezenlijk is als wijzelf creŽert respect, begrip en tole- rantie.

 

Een ego kan ook nog bewust gespeeld worden uit respect en empathie met anderen; om hun verlangen naar harmonie, ont- spanning en verbondenheid niet teleur te stellen.
Je kunt dan tot op zekere hoogte voldoen aan het beeld dat zij van je willen hebben voor hun normale gevoelens van verbon- denheid (en in de diepte veiligheid).
Deze act is dan los van je eigen verlangen naar veiligheid.

In verband met het voorgaande is het ook goed om te begrijpen dat je "ik" in toestand van "niet-iemand-heid" anders is dan je "ik" in toestand van ego-waan.

Wanneer je spreekt vanuit je bewustheid van je "niet-iemand- heid" en het woord "ik" gebruikt, bedoel je de spreker als van buitenaf gezien; je bedoelt een persoonsbeeld (als het ware een derde persoon) waar je niet mee geÔdentificeerd bent. Toch zal je natuurlijk gewoon "ik" moeten zeggen voor het begrip van je toehoorder.

Wanneer we spreken, zal dit altijd moeten zijn in de termen van een ego, want zo is nu eenmaal onze taal.

 

Door zo veel mogelijk te leven in een ontspannen positieve of meditatieve levenskwaliteit wordt je een mens van andere kwa- liteit.
Hoe vrijer, totaler zuiverder en meer integer je individualiteit, hoe dieper je levenskwaliteit; echter daardoor ook je empathie en compassie met anderen die je ziet tobben.

Belangrijk is echter te beseffen, dat een meditatief mens niets "beter" is dan een "normaal" mens; je hebt simpelweg wat ontdekt, wat in principe iedereen kan ontdekken, en van waaruit ook iedereen zou kunnen leven.

 

Uit innerlijke oprechtheid en individualiteit ontstaat ook verant- woordelijkheidsbesef voor al je handelen ten opzichte van an- dere mensen, dieren en de gehele natuur.

En zo hebben we de keus om om allerlei redenen de samenleving als geheel te veroordelen en onszelf te zien als apart van haar, of bewust op onze manier in haar te participeren en zo haar kwaliteit te veranderen (positief creatief leven).

Besef, dat iedere mens deel is van ťťn en hetzelfde mysterie, en zo ook de samenleving als geheel; en met de zwaarste mis- dadigers en verdoolden incluis.

 

Wanneer het gaat om de ego-ontwikkeling van kinderen, besef dan dat opvoeding voor een belangrijk deel een conditione- ringsproces is, en dat dat wat je zelf niet leeft, je je kinderen ook niet zult kunnen leren.

En ook is het beter je "authoriteit" te ontlenen aan vertrouwen door eerlijkheid en oprechtheid tegenover je kinderen dan uit een baas-speel-ego.

Denk bij opvoeding ook aan innerlijke oprechtheid en ontwikke- ling van een integere individualiteit.
Kinderen zijn steeds in een ego-ontwikkelings-proces en kunnen dat zeer goed waarnemen.

Bewustheid van dit proces creŽert het besef van fundamentele integriteit en ego-bewustheid.

Ook obsessie-gedrag (meestal een bezits- of wils-obsessie) kunnen kinderen goed waarnemen.
Daarnaast echter ook het resultaat van hun gedrag voor anderen.
Hieruit volgt besef van eigen verantwoordelijkheid voor ge- maakte keuzes en gedrag.

Daarnaast is ook het besef van het voorbeeld-effect van hun gedrag op het gedrag van anderen van belang.

Ego-bewustheid en besef van niet-iemandheid en innerlijke inte- griteit creŽren ook bij kinderen empathie en respect.
Er ontstaat een ontwikkelend besef dat de ander wezenlijk is als zijzelf en hiermee ook gevoelens van verbondenheid.

Ook mysteriebesef van het wonder van hun bestaan creŽert bij hen respect, realiteitszin en innerlijke bescheidenheid.

Een evenwichtig realistisch zelf- mens- en wereldbeeld ontstaat uit een empirisch (ervarings) gebaseerde educatie.
Hieruit ontstaat ook bewustheid van hun eigen levenskwaliteit, en hierdoor ook bewustheid van de kwaliteit van de gemeen- schap waarin zij leven.

Ook besef van de waarde van rationele creatieve zingeving is voor kinderen van belang. En daarnaast natuurlijk ook elke reŽle positieve creativiteit in de ruimste zin van het woord.