Angsten, wanen en verlangens
   Over onze "normale" manier van leven in een continue bezetenheid van
      allerlei wanen, angsten en verlangens die ongemerkt ons natuurlijke
      vermogen tot een onbevangen genieten van ons bestaan blokkeren
                                       en totaal verpesten


                         Voor alle pagina's van deze site: klik op
                                      
www.levenskwaliteit.nlWanen, angsten
en verlangens


Dit hoofdstuk grijpt terug op hoofdstuk 1, en gaat nog wat dieper in op onze onbewust obsessieve manier van leven, de gevolgen ervan, en wat er mee te maken heeft.
Zo gaat het over de verbanden tussen onze wanen angsten en verlangens, over hoop, hechting, halucinaties en intuitieve beelden, alsook over conditi- onering, angst en angst-conditionering.
Ditalles echter om te verifiŽren in eigen waarneming.
Dit hoofdstuk geeft een geheel nieuwe visie op het mentaal functioneren van iedere mens.

 

Wanneer we niet zijn in een mentaal ontspannen positieve toe- stand van onbevangenheid en zuivere bewustheid, zijn het onze wanen, angsten en verlangens die ons leven en vooral ook onze levenskwaliteit bepalen . . . . .

En met wanen bedoel ik dan elk geloof, vooroordeel of geleerde (programmering), dat we voor "waar" hebben aangenomen en waarmee we ons verbonden voelen. Een gehechtheid aan be- paalde ideeŽn; ongeacht of die overeenkomstig de werkelijkheid zijn of niet.

Met angsten en verlangens bedoel ik gedachten die een zekere angst of verlangen in ons oproepen, maar ook angstige of juist mooie herinneringen; en tevens (genetische) programmering. Met angsten en verlangens bedoel ik dus niet de ervaring van angst of verlangen.

 

Wanneer we goed opletten kunnen we gemakkelijk waarnemen hoe we voortdurend leven in een toestand van bezetenheid van al onze wanen, angsten en verlangens.

En zo ook, hoe we in feite leven als slaaf van al onze ideeŽn, ego's, vooroordelen, geloof, vermeende kennis, vermeend bezit, "ego"-centrische doelen en andere obsessies.

Deze voortdurende onbewuste obsessieve toestand is in wezen onze mentale gevangenis; en vrijwel al het mooie en waardevolle in ons leven gaat er ongemerkt door aan ons voorbij . . . . . .

We zijn er ongemerkt en onbewust door vervreemd van ons oor- spronkelijke natuurlijke vermogen om onbevangen, en werkelijk intens en totaal te kunnen genieten van ons bestaan.

En deze voortdurende onbewuste obsessieve toestand is de belangrijkste grondoorzaak van al onze strijd, lijden en ellende in deze wereld . . . . . . .

 

Bezits-obsessie (egoÔsme) creŽert respectloosheid; de ander laat ons dan koud.
En door die obsessieve egoÔstische toestand kunnen we ook zelf niet werkelijk vrij en onafhankelijk van dat "bezit" genieten.
Ons bezit is in feite slechts een bezits-waan, en wanneer we sterven blijkt al ons bezitten slechts imaginair en niet meer dan lenen geweest te zijn.
Zelfs ons "eigen" lichaam . . . . . . .

Aanziens-obsessie betekent respectloosheid; de ander is niet  wezenlijk als wijzelf; we willen steeds beter of hoger zijn dan de ander.
En ook deze verlangens- (en wils-)obsessie belet ons vrij en onafhankelijk te kunnen genieten van ons bestaan.

Ook machts-obsessie betekent respectloosheid;  de ander moet aan ons onderworpen zijn; de ander is niet wezenlijk als wijzelf.
We leven zo voortdurend in een onbewust angstige en agres- sieve toestand om die macht te krijgen en te behouden.
En ook hierdoor is werkelijk vrij en onafhankelijk genieten van ons bestaan onmogelijk geworden.

Wils-obsessie betekent leven in een agressieve (onbewust) boze toestand met eenzelfde resultaat.

Onheils-obsessie betekent leven in constante (onbewuste) angst, met ook weer hetzelfde resultaat.

Onze meest fundamentele obsessie is echter onze ego- obsessie, waar alle zojuist genoemde, en al onze andere wanen, angsten en verlangens mee verbonden zijn.
Ego betekent (event. subtiele) zelf-belangrijkmaking, mentale spanning en afgezonderdheid van al het mooie, positieve en subtiele in het bestaan; een disharmonie.
Onze ego-obsessie (ook subtiele) belet of begrenst ons ver- mogen tot genieten, omdat zij onze bewustheid, authenticiteit en mentale ontspannenheid in de weg staat.

Leven in de obsessie van ons egocentrisme blokkeert zo ons vermogen vrij en onbevangen in aanraking te zijn met de ver- fijndere en subtielere kwaliteiten van het bestaan.
Extreem en constant slechts leven in onze obsessieve ego-waan is iets als een mentale ziekte . . . . . .

 

In zijn onbewust obsessieve toestand leeft de mens in feite als een "waan-zinnige".
En soms kan hij zo verloren gaan in de obsessie van zijn waan- en verlangenswereld, dat hij de werkelijkheid niet meer wil aan- vaarden.

Bijvoorbeeld toen de eerste foto's van de planeet Jupiter de aarde bereikten, riep een aantal wetenschappers verontwaar- digd uit: "Dit kan niet !!"  "Onmogelijk!!!" enz . . . . . . .
Door de obsessie van dat wat we geloven (kenniswaan, hech- ting aan vermeende kennis en kennis-ego) willen we de werke- lijkheid van het bestaan niet meer aanvaarden.

De obsessies waarin we leven hebben we belangrijker gemaakt dan de werkelijkheid van het bestaan.
En hierdoor hebben we ook het diepere contact verloren met de werkelijkheid en het mysterie ervan. En zoals reeds gezegd, ook met het mysterie van ons eigen bestaan.

Door het leren loslaten van al je obsessies kun je ook ontdekken hoe vrijwel alle spanning, ellende en negativiteit in je leven direct of indirect voortkomen uit obsessie door wanen, angsten en verlangens (zie techniek hoofdstuk 16).

 

Wanneer we goed opletten zullen we ook kunnen waarnemen dat wanen angsten en verlangens creŽren; en dat angsten en verlangens wanen creŽren.
Angsten creŽren verlangens, en verlangens creŽren angsten.
Verlangens creŽren ook andere verlangens; angsten andere ang- sten, en wanen creŽren ook weer andere wanen.

Ontdekking en herkenning van dit psychische grondmechanisme kan een grote hulp zijn bij de ontwikkeling van zelfkennis en realiteitsbesef.
Het geeft inzicht in het mentale proces van onze voortdurende obsessieve toestand.

Angst voor onveiligheid is de diepere oorzaak van ons verlangen naar goedkeuring; en ons verlangen naar waardering impliceert afkeuringsangst.

Verlangen naar veiligheid kan een waan van veiligheid creŽren (wishful thinking), maar ook allerlei angsten en andere ver- langens.

Verlangen naar macht ontstaat uit de obsessie van verlangen naar eigen- (ego-) waarde- en veiligheids-verlangen (vaak uit minderwaardigheidsgevoelens). Het impliceert echter ook angst voor overheersing.

Verlangen naar aanzien komt voort uit verlangen naar waar- dering en/of veiligheid.
Het creŽert verlangen naar alles wat imponeert, belangrijk, bi- zonder of mooi maakt, maar impliceert ook angst voor afkeuring.

Verlangen naar bezit komt voort uit verlangen naar veiligheid, waardering, of verbondenheid. (denk maar aan bankrekening, huis, grond, waardevolle spullen, partner, enz.)

Verlangen naar bezit kan ook ontstaan uit verlangen naar aan- zien, en omgekeerd; en ook in wisselwerking.

Verlangen naar sociale verbondenheid (met bijv. partner) komt deels voort uit angst voor eenzaamheid en onveiligheid.
Echter ook uit de waan de ander nodig te hebben, om goed- gekeurd en gewaardeerd te worden.

Verlangen betekent anderen, of dingen, maar vooral ons ego belangrijk maken. Immers, ik verlang.

 

We leven in verlangens omdat we van de werkelijkheid van het leven in dit moment niet kunnen genieten.
We kunnen niet genieten omdat we gehecht zijn aan fragmenten uit het verleden, waar we (uit terugverlangen) een toekomst- fantasie of verwachting van gecreŽerd hebben.

Omdat we in obsessie en frustratie van die verlangens leven, kunnen en willen we van dit moment niet genieten. We willen alleen genieten van dat wat (nooit) komt . . . . . . .

Een vicieuze cirkel, die slechts doorbroken kan worden door be- wust te kiezen voor zo veel mogelijk te leven in een zo veel mogelijk onbevangen, ego-loze, ontspannen en positieve levens- toestand.

 

Al onze verlangens hebben steeds hun wortels in onze reeds genetisch  bepaalde fysieke en sociale behoefte aan veiligheid, waardering  en  verbondenheid.

Dit zijn de meest fundamentele behoeften en verlangens van  onze op angst gebaseerde persoons-identificatie, ons ego.     Hieruit komen in de diepte ook onze verlangens voort naar bezit, aanzien, macht en alle andere verlangens.

Maar, wanneer onze fundamentele wanen angsten en verlangens reeds genetisch bepaald zijn, kan er dan wel een uitweg zijn? 

De mens bestaat gelukkig uit meer dan alleen maar genen.
En Wanneer je leert te "zijn" in een mentaal ontspannen  ego- loosheid geeft dat onafhankelijkheid en innerlijke vrijheid.
Vrijheid van
al  onze wanen angsten en verlangens. En dat impliceert dus ook een loslating van die fundamentele verlangens naar goedkeuring, veiligheid, waardering, verbondenheid enz.

Ook via de simpele techniek uit het laatste hoofdstuk van dit script kun je gemakkelijk ervaren hoe je ook die verlangens uit genetisch bepaalde behoeften ver achter je kunt laten.
Vrijheid van deze bron van lijden en onvrede is een geweldig ge- schenk; een wonder.
En dit besef kan een enorme dankbaarheid in je creŽren.

 

Verlangen is uiteindelijk hechting; hechting van ons ego aan herinneringen.

Echter op een dieper niveau komen al onze verlangens voort uit een verlangen naar geluk.
En dit is een verlangen dat met een ego weinig meer te maken heeft; ons ego staat immers een werkelijke geluksbeleving in de weg . . . . .

En op een nog dieper niveau bestaat er nog een verlangen dat eigenlijk geen verlangen meer is; een (event. zeer) subtiele "verbondenheids-bewustheid" die je ook liefde kunt noemen.
Dat, wat ik poetisch noemde "het verlangen van je essentie naar je oorsprong". . . . . .

Op het niveau van het ego betekent leven in verlangens in de diepte echter vaak ook (een onbewust) lijden; je mist immers iets.
Voor de meeste mensen betekent het echter een continu leven in subtiele onvrede; en zo in een negatieve levenskwaliteit, onze "normale" ellende. 

 

Verlangen brengt ons ook nog bij hoop.
Hoop lijkt misschien iets positiefs,  echter hoop is meestal een verlangen in de zelf-suggestie (waan) dat iets zo of zo zal zijn, vaak echter afgewisseld met de (onbewuste) angst dat het niet zo zal zijn.
En het betekent dan naast (een subtiel of onbewust) lijden of onvrede ook  leven in spanning.

Het woord hoop kan echter ook nog een bescheiden en harmloos verlangen uitdrukken dat onmiddellijk weer losglaten kan worden.

"Hoop doet leven" is een oude volkswijsheid en geeft aan dat wanen angsten en verlangens de drijfveer zijn achter al ons handelen en gedrag.
Hoop houdt ons bezig.

 

Om in het moment al je obsessies los te kunnen laten is steeds obsessiebewustheid en spannings-bewustheid nodig.
Dit is een waarnemings-leer- en groeiproces, waarbij ontspannen innerlijke vriendelijkheid steeds je beste "gereedschap" is.

Ook echter directe waarneming; jezelf in het moment betrappen op wat je wilt doen, op je hechting aan je bezittingen, en je verlangens, angsten en wanen.
De waan van je oordeel hoe dingen zijn, of zouden moeten zijn, je (geloofs) overtuiging, wanen uit conditionering (bijv. neg. zelfbeeld), of andere ego-wanen, zoals innerlijke authoriteits- waan, inferioriteits-waan, enz.

Bewustwording, relativering en onbelangrijkmaking zijn in eerste instantie nodig  voor het  loslaten van de obsessie door al je (waan)vooroordelen en de angsten, verlangens en spanningen die ermee samenhangen.

Vervolgens kun je je aandacht richten op je adem, ontspanning, innerlijke vriendelijkheid en je energie, in het besef dat alles o.k. is, en slechts weerstandloos en spanningsloos zijn, in harmonie met dat wat is.

 

Wanneer onze bewustheid steeds in zekere mate geobsedeerd is, zijn we niet vrij.
Normaal is onze bewustheid continu vermengd met indrukken uit de buitenwereld die in, en ten koste van onze bewustheid een eigen leven zijn gaan leiden.

Iedereen kent (ego)(dag)dromen en misschien ook suggestieve ervaringen uit een geloof, overtuiging of (zelf)hypnose.
Dit is echter onze "normale" obsessieve toestand en manifes- teert zich het meest extreem in een psychose.

Net zoals we slechts geloven wat we willen geloven, kunnen we soms ook ervaren wat we graag willen ervaren.
Naast een "whishful thinking" bestaat er ook een "whishful ex- periencing".
Ervaren wat we graag willen ervaren (zelfsuggestie en zelf- hypnose).

En daarnaast is er ook nog het "hinein-interpretieren" van halucinaire beelden of geluiden.

Halucinaire beelden of geluiden zijn soms bijna niet te onder- scheiden van beelden uit de "gekende" uiterlijke werkelijkheid.
We kunnen er allerlei betekenissen aan verbinden en (spirituele) waarden aan toekennen vanuit ons (spirituele) ego in onze waan- angst- en verlangenswereld.

Besef echter steeds, dat een persoonlijke God, en duivels, demonen, gedemoniseerden,  magische krachten, boze geesten, idolen, karma en wonderen enz. denkbeelden, begrippen of halucinaties zijn.
Het zijn geweldige attributen voor een spiritueel ego.

Zij belemmeren onze innerlijke vrijheid en houden ons af van een werkelijk ontspannen positieve levenskwaliteit en van een onbe- vooroordeeld en onbevangen ervaren van datgene wat aan alles voorbij is.

Laat deze denkbeelden, beelden of geluiden voor wat ze zijn, en blijf steeds gecentreerd in de meest reŽle realiteit van je bewust "zijn"; je onafhankelijke "niet-iemandheid" in allerzuiverste inner- lijke integriteit.  Al het andere is bijzaak.

 

Sommige mensen gebruiken echter ook innerlijke beelden die ontstaan wanneer zij zich voor iemand open stellen voor raad- geving of therapien.
Dit zijn intuitieve beelden die zij als een middel gebruiken om een en ander te kunnen communiceren en mensen te helpen.
Anderen kunnen hun intuitie echter ook direct verwoorden, hetgeen niet minder hoeft te zijn.

Door de intuitieve beelden kun je wel gemakkelijk een spiritueel ego aannemen, hetgeen je intuitie weer in de weg kan staan.  

 

Een belangrijk element van onze obsessieve toestand vormt ook nog onze conditionering; onze bestaande fundamentele inpro- grammering door onze opvoeders in de ruimste zin van het woord.
Zij creŽert ook onze waan van wat we "normaal" noemen.

Bewustheid van je geconditioneerde wanen is van waarde voor relativering van je oordelen.
Ego-conditionering, overlevings-conditionering, gecond. vijand- waan, demoniserings-cond., wraak-cond., straf-cond., bezits- en heb-cond., waarden-cond., goed - slecht-cond., zondig- heids- en schuld-cond., Gods- religie- en  verlichtings-cond., enz.

Onze conditionering tot egocentrisme, vijandwaan en over- levingsmentaliteit heeft grove agressieve ego's in ons gecreŽerd en vŤrgaande vervreemding van onze integriteit en waar- achtigheid.

Echter ook de grove en agressieve ego's van ŗnderen beves- tigen onze vijandwaan, en versterken zo ook Únze ego's.

Ditalles wordt ook nog in stand gehouden door onze inge- programmeerde obsessie-gerichtheid, "obsessie-conditionering".

 

Verlangen naar sociale verbondenheid (de ander nodig hebben) is de oorzaak van onze waan van verbondenheid: "hechting"; (iets geheel anders dan een onverklaarbare diepe egoloze ver- bondenheids-ervaring).
Deze waan van verbondenheid is eigenlijk een waan van bezit; en deze (ego)-hechting creŽert dan ook angst voor verlies.

Ook de waan van materiŽle verbondenheid (bezit) is iets anders dan een "materiŽle verbondenheids-ervaring" (niet je bezit).

Onze bezitswaan creŽert ook verlangen naar mťťr bezit (bezits- obsessie) uit ons fundamentele (ego)-verbondenheidsverlangen.

Bedenk echter bij "Ik moet mij meer onthechten": het ego hecht.
Het ene ego zegt dan tegen het andere ego: "ik moet . . . "enz.

Echter, "zijn" in slechts bewustheid en innerlijke integriteit is onthecht zijn; dus een (ont)hechtingsprobleem hoeft er nooit te zijn.

 

Naast het waarnemen van verlangens en wanen is het ook nut- tig te ontdekken en begrijpen hoe angsten precies ontstaan.

Angst op zžch ontstaat uit herinnering en belangrijkmaking van negatieve ervaringen, en uit verlangen naar hoe de dingen moeten zijn en belangrijkmaking daarvan.
Er is dan angst voor het tegendeel van waar we naar verlangen. Bijvoorbeeld bij dingen die niet fout mogen gaan (willen).

Ook belangrijkmaking van hechtingen en vastklampingen creŽert angst. Hieruit volgt de angst om te verliezen.

Veelvuldige negatieve ervaringen kunnen ook veelvuldige (on- nodige) angstreacties creŽren in ons latere leven (angst-con- ditionering), en soms ook een angstig ego.

Angst is in de diepte bijna altijd angst voor verlies van veiligheid, waardering of verbondenheid.

Daarnaast bestaat er echter ook nog een "angst voor angst". Het recept is dan: realisme, het mechanisme waar-nemen, door de angst heen gaan, en een angst-ego herkennen en loslaten.

 

Alle traumatische ervaringen zijn angst-conditionering; ingepro- grammeerde angstreflexen of angstgevoelens. Zij zijn meestal ook verbonden met een (event. onbewust) trauma- slachtoffer- of angst-ego.

Realisme, bewust waarnemen, onbelangrijkmaking, begrijpen en verwerken zijn het recept; daarnaast slachtoffer-ego-bewust- wording, en met het restant leren leven (verder verwerken).

 

Het duidelijkste voorbeeld van hoe wanen, angsten en verlan- gens onze levenskwaliteit verpesten is het "je zorgen maken" (zorgen- obsessie); geluk en genieten zijn dan ver weg.

En let eens op hoe vaak het allemaal voor niets is geweest; zo ontzettend zonde van je niet genoten leven . . . . . .

Door bewustwording van je obsessieve toestand en het effect ervan op je levenskwaliteit kun je op den duur leren ook in de hectiek van je dagelijks leven onbelangrijke dingen niet te belangrijk te maken, gemakkelijker los te laten, en gemakkelijk in een onbevangen en ontspannen positieve toestand te komen.