Meditatie en technieken

     Technieken om te komen tot je allerzuiverste innerlijke integriteit
  Het zijn technieken bedoeld om te kunnen komen tot de toestand van
            meditatie, een toestand ver voorbij aan elke techniek.

                        Voor alle pagina's van deze site: klik op
                                     
www.levenskwaliteit.nl
Technieken


Hier worden "technieken" beschreven die kunnen helpen om te leren zijn in je allerzuiverste innerlijke integriteit, met een uitgebreide toelichting.
Ook gaat het hier over innerlijke en uiterlijke integriteit, innerlijke en uiter- lijke stilte, en over innerlijke en uiterlijke vriendelijkheid.
In feite gaat het hier om het mentale transformatie-proces als in het vorige hoofdstuk kort beschreven.

 

Deze technieken die kunnen helpen om te leren zijn in je aller- zuiverste ego-loze innerlijke integriteit zijn gebaseerd op de basistechniek uitgebreid beschreven op blz. 146 enz.

1 Vanuit een moeiteloze innerlijke vriendelijkheid houd je je ont- spannen aandacht voortdurend gericht op het gevoel of geluid van je eigen adem. Of ook, wanneer je dit geleerd hebt, bij elke uitademing op je maximale mentale en fysieke ontspanning en je levensenergie, wanneer je deze kunt ervaren.

2 Vanuit een ontspannen positief "innerlijk alleenheids-besef" en moeiteloze totale innerlijke vriendelijkheid en oprechtheid zoeken
en steeds meer ervaren van de realiteit van je allerzuiverste integriteit; je allerzuiverste waar-achtigheid in dat moment.
Dit, in afwisseling met techniek 1.
Echter niets willen, maar slechts waarnemen.

3 In ontspannen aandacht zonder enige bedoeling en in moei- teloze innerlijke vriendelijkheid in je meest totale en vrije onbe- vangenheid, ontspannenheid en levensenergie onverstoord en totaal met hart en ziel betrokken zijn bij ontspannende (natuur)geluiden of beelden, of alles wat je als mooi ervaart, of een subtiele kwaliteit die daaraan voorbij is. Het mysterie waar jij, en al dat, deel van is in dat moment.

4 In bewustheid van je "niet-iemandheid" met lege handen ont- spannen "zijn", in totale aanvaarding, uiterste waarachtigheid, kwetsbaarheid en overgave; in innerlijke stilte, totale weer- standloosheid en totale ontvankelijkheid en vertrouwen tegen- over het mysterie van dat moment, afwisselend met je ontspan- nen aandacht op je adem en/of je energie, en op dat wat je in dat moment ervaart.
Ditalles echter zonder enige bedoeling of verwachting. (ook geschikt wanneer er bijvoorbeeld droefheid in je is.)

5 Beginnend  met je aandacht op je ademhaling, bij elke uit- ademing steeds meer gaan naar je maximale fysieke en mentale ontspanning en onbelangrijkmaking van alles wat het ook zij.
Vervolgens via een onbeschrijfbaar subtiel proces van nog steeds iets meer loslaten en onbelangrijkmaking, ver voorbij aan elke gedachte spanningsloos waarnemen wat is; voorbij aan al het benoembare en voorbij aan al het gekende.


 

Deze technieken kun je gebruiken al naar gelang moment en levensomstandigheden.
Laat je uitgangspunt echter steeds een zo veel mogelijk ont- spannen positieve toestand zijn.
Je kunt ze zowel afwisselend als "gemengd" toepassen.

Hoewel het uitgangspunt de basistechniek is uit het laatste hoofdstuk, is het niet altijd per se nodig eerst met je rug plat op de grond te gaan liggen. Dit is echter wel de beste manier om de basistechniek te leren, en ook om deze te verdiepen.

Ook tijdens wandelen en allerlei bezigheden die niet je totale aandacht vragen kun je deze technieken toepassen.

Echter niet tijdens autorijden en alle andere (gevaarlijke) bezig- heden die je totale aandacht vragen.

Wel kun je tijdens het autorijden heel goed zowel je mentale als fysieke spanningen waarnemen en deze loslaten op dezelfde manier als die je jezelf geleerd hebt met de basistechniek.

 

Deze technieken kunnen op den duur een onderstroom van on- bevangenheid, stilte en je zuiverste innerlijke integriteit creŽren in je leven.
Ze brengen je in aanraking met het mysterie van je eigen bestaan en hierdoor ook met wat ik bij gebrek aan woorden genoemd heb "het mysterie achter al wat is".

Wanneer je daarvoor kiest, blijft deze onderstroom altijd min of meer aanwezig; zelfs wanneer je in gesprek bent, of problemen oplost.
Ditzelfde geldt ook voor je gevoelens van verbondenheid met het mysterie van het bestaan; en dankbaarheid zal steeds weer je enige antwoord kunnen zijn.

Ook de "techniek" van ontspannen innerlijke vriendelijkheid valt op den duur ongemerkt weg als techniek; en zal deel worden van je "zijn", je innerlijke integriteit.

 

Wanneer het om innerlijke stilte gaat, probeer dan niet bewust een innerlijke stilte in jezelf te forceren , want dat creŽert juist spanning.
Wanneer je totale aandacht is bij je maximale ontspanning, je essentiŽle levensenergie, je innerlijke vriendelijkheid, je innerlijke integriteit, je "zijn", je adem, enz., zie je vanzelf dat er een innerlijke stilte in je is.

En, wanneer er dan tůch gedachten komen, zijn het slechts zeer subtiele, of flarden van subtiele gedachten.
Wanneer je dan met je aandacht weer terug gaat naar je ont- spanning en je levensenergie, komt deze met extra kracht weer terug omdat zij door die subtiele gedachten even geblokkeerd was.

Grote vreugde kun je ervaren uit het besef van het geschenk dit te mogen en kunnen ervaren.

 

Op den duur zul je ervaren dat je vanuit deze onbevangen ener- getische toestand zelfs kunt spreken; in de stiltes tussen de zinnen of woorden kun je dan steeds weer terugkeren naar je totale energie.

Wanneer er een (subtiel) ego is in je innerlijke vriendelijkheid, of wanneer het een zekere moeite kost om in je innerlijke vriendelijkheid te zijn of te blijven, let dan op de waarneembare mentale spanning, en leer die los te laten.

Aanvankelijk lukt dit het best door met je aandacht te gaan naar het ontspannende uitademen. Na verloop van tijd zul je die spanning ook onmiddellijk kunnen loslaten wanneer je haar herkent.

 

Misschien zal het je op een bepaald moment overkomen dat je door (een event. onverklaarbare) droefheid niet kunt komen in een werkelijk positieve toestand van moeiteloze innerlijke vrien- delijkheid.

Kies dan voor totale aanvaarding van je droefheid en/of datgene wat haar veroorzaakte, en ontspan zo veel mogelijk via de tech- niek van hoofdstuk 16 op de grond.
Ga naar het diepste punt van je droefheid, en van daaruit naar je allerzuiverste innerlijke integriteit, aanvaarding en overgave zoals beschreven bij nr. 4. 
Ook vanuit droefheid kun je komen tot een toestand, voorbij aan al het gekende. En ook dan zal slechts dankbaarheid je nog kun- nen overkomen.

 

Innerlijke vriendelijkheid, innerlijke bescheidenheid, innerlijke in- tegriteit.
Waarom geen uiterlijke vriendelijkheid, bescheidenheid en inte- griteit?

Uiterlijke vriendelijkheid enz. kan je gemakkelijk verleiden tot een schijnheilig hypocriet ego dat zeer kwetsbaar pijnlijk en mani- puleerbaar is; een bron van ellende.

En indien uiterlijk, kunnen ze je authentieke innerlijke integriteit in de weg staan.

Wanneer je echter het gevoel hebt dat iemand open staat voor je vriendelijkheid, kun je deze natuurlijk normaal laten blijken.    En op den duur zul je kunnen merken dat ook je uiterlijke vrien- delijkheid een andere kwaliteit krijgt; ook zij zal steeds totaler en zuiverder kunnen zijn.

 

Innerlijke alleenheid en innerlijke stilte; deze hebben over het al- gemeen niet veel te maken met uiterlijke stilte of alleenheid. Alleen in die zin, dat uiterlijke alleenheid of stilte een ontspan- nend effect op je kunnen hebben, waardoor je misschien gemak- kelijker in een meditatieve toestand van innerlijke alleenheid en innerijke stilte kunt komen.

Wanneer je de weg eenmaal gevonden hebt zul je echter ook midden in een drukke winkelstraat in die toestand kunnen zijn.

In je meditatieve toestand zul je op den duur steeds subtielere "lagen" kunnen ontdekken van mentale ontspanning; van andere kwaliteit, van moeilijk beschrijfbare kwaliteit.
Hoe subtieler en hoe verfijnder je toestand, hoe sterker je ook het transformerend effect ervan zult kunnen ervaren.

 

In een onbevangen meditatieve toestand kun je soms ook visueel subtiele energiŽn gaan waarnemen, waar je intens en onbeschrijfbaar van kunt genieten.
Laat dan alle theoriŽn die je erover kent los, en geef beter geen namen en blijf steeds in je allerzuiverste innerlijke integriteit.
Besef dat elk oordelen en alle spirituele ego-trips die eruit kunnen voortkomen je slechts in de weg staan. 

 

Zoals reeds beschreven ervaar je in je zuivere innerlijke integri- teit ook een innerlijke kwetsbaarheid; dit, uit afwezigheid van vijandwaan en je defensieve ego-toestand.
Van buitenaf is dit echter niet zichtbaar; en wanneer je in die toestand toevallig een spiegel tegenkomt zul je verbaasd kunnen zijn over de "normale" "persoon" die je daar ziet.

Deze ervaring kan alle angst wegnemen om in elke omstan- digheid te kiezen om te zijn in je allerzuiverste innerlijke inte- griteit en innerlijke vriendelijkheid.

Dit kwetsbaarheidsgevoel verdwijnt op den duur langzamerhand door het vertrouwen en de verbondenheid met de harmonie die je gaat ervaren met het mysterie van het bestaan

 

Wanneer je begint met zoeken naar je allerzuiverste innerlijke integriteit, begrijp dan dat het hier niet gaat om integer te zijn tegenover "iemand" of iets bekends.
En dat je ook integer kunt zijn tegenover het mysterie achter al wat is. Tegenover dat, wat je in je allerdiepste ontspannen toestand al of niet waarneemt of ervaart.
En onafhankelijk van de goedkeuring door je eigen ego of van wie dan ook.

Je innerlijke integriteit is een toestand; je authentieke toestand van totale zuiverheid, oprechtheid, angstloosheid, egoloosheid, waarachtigheid, pretentieloosheid, arrogantieloosheid, onbe- vooroordeeldheid en "niet-iemandheid".
Geheel vrij van zelfs de meest subtiele agressiviteit of onvrede, in totale kwetsbaarheid.
In deze allerzuiverste innerlijke integriteit ervaar je een enorm respect voor alles wat is.

 

Wanneer je het idee hebt je allerzuiverste innerlijke integriteit gevonden te hebben, blijf dan steeds nog door-"zoeken" naar nog zuiverder en nog subtieler.

Langzamerhand of misschien al snel, zul je dan ontdekken dat je steeds meer, en op den duur onbeschrijflijk kunt genieten van deze toestand.

Want wanneer je nog verder gaat versmelt je bewustheid van je toestand ongemerkt met waarnemen en genieten van wat je in dat moment ervaart; met dat wat is, en wat niet meer in woor- den te zeggen is; en zoals gezegd zal slechts dankbaarheid je enige antwoord kunnen zijn.

Naarmate je de mogelijkheid van het vrij, onafhankelijk en on- begrensd genieten in je meditatieve toestand ontdekt, zul je er steeds meer voor gaan kiezen in deze toestand te zijn en te leven.
Innerlijk word je dan een ander mens.

 

Belangrijk is nog, het niet te verwachten altijd in een totaal ont- spannen positieve levenskwaliteit of meditatieve toestand te kunnen leven; want het ego creŽert dan pretentie, waardoor (event. onbewuste) teleurstelling en droefheid kan ontstaan. (positieve levenskwaliteits-ego of meditatief ego).

Wanneer je dan uit een subtiele droefheid je moeiteloze inner- lijke vriendelijkheid niet kunt vinden, aanvaard dan een lichte milde toestand.
Wanneer je vanuit deze toestand gaat naar de basistechniek op de grond (zie hoofdstuk 16), kun je zoals reeds beschreven via totale aanvaarding en overgave alles loslaten en al het gekende achter je laten, en vanuit je allerzuiverste integriteit in dat moment ook je moeiteloze innerlijke vriendelijkheid weer terug- vinden.