Levenskwaliteit - Leren ontspannen te leven (pagina's)
 Over het leren leven in een mentaal ontspannen positieve toestand, geheel vrij
    van alle stress negativiteit en obsessie.  Over leren intens genieten van je
      bestaan en hierin de zin van je bestaan te ervaren. De site wijst de weg
                    naar leven vanuit een innerlijke opgeruimdheid en
                                    mentale onbevangenheid.

                          Voor alle pagina's van deze site: klik op
                                      
www.levenskwaliteit.nl


     

I n h o u d   p e r   p a g i n a


1. Een fundamentele keuze

Deze pagina vestigt de aandacht op onze "normale" manier van leven in een toestand van subtiele onvrede en obsessie, waar we ons doorgaans niet bewust van zijn.
Zij laat zien hoe deze "normale", veelal subtiel negatieve levens- toestand ons belet werkelijk totaal en intens te genieten van ons bestaan en zo ons levensgeluk in de weg staat.
Het gaat over ons continue leven in een subtiele negativiteit, depressie en stress, die uiteindelijk zelfs kunnen leiden tot
burnout.
Ook wordt de aandacht gevestigd op de zinloosheid van een leven
in spanning,
stress en negatieve levenskwaliteit en onze eigen verantwoordelijkheid hierin.

 

2. Mentale ontspanning

Deze pagina gaat over het waarnemen van de mentale spanning die ontstaat uit obsessie, onvrede en negativiteit en het leren loslaten ervan.
Het gaat ook over de diepere oorzaken van negativiteit, stress en mentale spanning, en wat eraan te doen.
Tevens gaat het hier om besef van onze eigen verantwoordelijkheid, en om realisme en innerlijke oprechtheid.
Deze pagina sluit direct aan bij de totale ontspanningstechniek van pagina 16.

 

3. Keuzebewustheid

Hier gaat het over ons continue besef en bewustheid dat de kwali- teit van ons bestaan de belangrijkste waarde in ons leven is.
Daarnaast gaat het over het in de praktijk waarnemen van de keuzes die we maken in ons leven, die de kwaliteit van ons leven bepalen.
Ook gaat het over onze doelgerichtheids-obsessie, en onze keuze- vrijheid om naar eigen inzicht met onze doelstellingen om te gaan in de hectiek van ons moderne leven.

 

4. Identiteitsbesef

Op deze pagina gaat het over onze identificatie met onze  zelf- beelden, (ego's of persoonlijkheden) en onze werkelijke, en meest reŽle identiteit.
Ook gaat het over het waarnemen en ervaren van onze meest reele identiteit, en over onze innerlijke integriteit.
Daarnaast gaat het hier over het waarnemen en ervaren van onze ego's, die in de diepte steeds voortkomen uit ons verlangen naar aanzien of waardering en sociale verbondenheid.
Ook wordt hier de aandacht gevestigd op de gevolgen van ons ego- centrisme en het vernietigende effect ervan op onze levenskwaliteit.

 

5. Wils-obsessie

Hier gaat het over de betekenis en de gevolgen van onze veelal onbewuste wils-obsessie in de hectiek van ons dagelijks leven.
In schril contrast hiermee gaat het hier ook over de beleving van spontane ervaringen als geluk, liefde en dankbaarheid.
Deze pagina laat zien hoe wils-obsessie en het egocentrisme waar
zij uit voortkomt onze levenskwaliteit fundamenteel en radicaal verpesten en uiteindelijk ook kunnen leiden tot overspannenheid en burnout.

 

6. Vreugde en genieten

Je leven zien als een groeiproces in je vermogen tot genieten en het ervaren van levensvreugde en geluk is het belangrijkste onderwerp op deze pagina.
Het gaat ook over lachen om niets, mentale ontspanning, belevings- kwaliteit, en zijn in harmonie met het bestaan; alsook over innerlijke integriteit, liefde, innerlijke vrijheid, en het ervaren van de zin van je bestaan.

 

7. Waan van kennis

Deze pagina gaat over kennispretentie, kennis-ego, en de kenbaar- heid van de aard van het bestaan.
Over de gefragmenteerdheid, relativiteit en ongefundeerdheid van onze kennis, en haar absoluutheidspretentie in de praktijk van ons leven.
Over ons weten dat we uiteindelijk niets weten, en over het besef van het mysterie van het bestaan, en het ervaren daarvan.
Deze pagina bevat ook een speelse relativering van onze causale logica.

 

8. Eigen ervaring, geloof en authoriteit

Door sommige mensen kan deze pagina misschien als confronterend of shockerend ervaren worden.
Zij gaat zowel in op geloof in algemene zin, als op een geloof in God, mystiek,
spiritualiteit en humanisme .
Ook gaat het over de authoriteit van schrijvers en geschreven teks- ten en onze eigen reele ervaring.
Zij spreekt aan op innerlijke integriteit, realisme en mysteriebesef.
Vervolgens verwijst zij naar een empirisch kennen; een "kennen" dat geen kennis is.

 

9. Verdieping van levenskwaliteit

Deze pagina is moeilijk te lezen voor wie voorgaande pagina's 1, 4 en 7 niet goed begrepen heeft.
Zij beschrijft in het kort - voor wie daarvoor kiest - een mentaal transformatie-proces naar de toestand van authentieke
meditatie, en vervolgens geeft zij een zekere omschrijving van wat bij gebrek aan woorden genoemd is "ultieme levenskwaliteit".  Een kwaliteit van "zijn", ver voorbij aan al het benoembare.
Het gaat hier om  een authentieke, en non-conformistische omschrij- ving, geheel en alleen uit ervaring en waarneming van de schrijver.

 

10. Technieken

Hier worden "technieken" beschreven die kunnen helpen om te leren zijn in je allerzuiverste innerlijke integriteit, met een uitgebreide toelichting.
Ook gaat het hier over innerlijke en uiterlijke integriteit, innerlijke en uiterlijke stilte, en over innerlijke en uiterlijke vriendelijkheid.
Technieken als deze worden vaak ook meditatie genoemd. Zij zijn echter technieken om langzamerhand tot meditatie te komen. Authentieke meditatie is een toestand geheel vrij van elke techniek.
Het gaat hier om het mentale transformatie-proces als op de vorige pagina beschreven.

 

11. Wanen, angsten en verlangens

Deze pagina grijpt terug op pagina 1, en gaat nog wat dieper in op onze continue obsessieve toestand, haar implicaties, en wat er mee te maken heeft.
Zo gaat het ook over de verbanden tussen onze wanen angsten en verlangens, over hoop, hechting, halucinaties en intuitieve beelden, alsook over conditionering, angst en angst-conditionering.
Ditalles echter om te verifiŽren in eigen waarneming.
Een stukje praktische
psychologie dat een geheel nieuwe visie geeft op het mentaal functioneren van iedere mens.

 

12. Boosheid, negativiteit en lijden

Deze pagina is een vervolg op pagina 2, waar het gaat om te komen tot een mentaal ontspannen toestand.
Het gaat hier om het nauwkeurig waarnemen van het ontstaan van onze boosheidsreactie en het herkennen van allerlei aspecten  en implicaties ervan.
Echter ook gaat het hier over de waarneming dat elke boosheid in wezen een boosheids-act is.
En daarnaast gaat het ook nog  over depressie, negatief zelfbeeld, jaloezie en wraak.
Ook deze pagina geeft een totaal nieuwe visie op boosheid, nega- tiviteit,
depressie, droefheid, lijden en wat ermee samenhangt.

 

13. Ego-transformatie

Hier wordt het transformatie-proces uit hoofdstuk 9 en 10  bezien op het gebied van het ego.
Het gaat over de bewuste ontwikkeling van een realistisch en onbe- langrijk
zelfbeeld, innelijke oprechtheid, en over de ontwikkeling van een innerlijke individualiteit.
Vervolgens gaat het over integriteit en een transformatieproces van onze innerlijke individualiteit naar de essentie van ons menszijn.
Daarnaast gaat het hier ook nog over een rationele ego-zingeving, ons ego in relatie met de samenleving, en over de ego-ontwikkeling van kinderen.

 

14. Relaties

Op deze pagina gaat het over partner- "bezitsrelaties" en "respectsrelaties", en de betekenis en gevolgen ervan.
Het gaat over spontaan respect in je relatie, over intimiteit, liefde, verbondenheid, harmonie, sex en
tantrische sex .
Tantrische sex, een vorm van sex, ver aan het sexuele voorbij.
Hoewel bij
tantra meestal aan tantrische sex gedacht wordt is tantra ook een manier van leven zoals beschreven.
Vervolgens gaat deze pagina ook over
scheiden en verlating, en hoe daarmee om te gaan.
Ook gaat zij over de relatie met onze kinderen, hun opvoeding, en de ontwikkeling van empathie en respect. Tevens komt onze relatie met de samenleving aan de orde.

 

15. Tot slot

Een nabeschouwing op het script en de schrijver, en nog wat over groei in kwaliteit van "zijn" en het hogere doel van "verlichting". Verder nog enige aanbevelingen en tips voor de lezer.

 

 

 

Techniek totale ontspanning

Het belangrijkste gedeelte van dit script

Deze pagina bevat de praktische beschrijving van een totale  ont- spannings-techniek die een fundament vormt voor al het hier be- schrevene.

 

Lachen om niets

Een geweldige methode om jezelf te leren moeiteloos te komen tot een innerlijke vriendelijkheid en mentaal ontspannen toestand.

 

Ego-lijst + praktische tips

 

 

        De diepste essentie van dit script is identiek aan de essentie van
                       
zen, tao, yoga, tantra en nog vele andere.